Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаПромени в медийния закон, свързани с правото на Европейския съюз

През 2009 г. в бр. 14 на „Държавен вестник” в Закона за радиото и телевизията бе въведено следното ограничение:

Чл. 116и. (1) Предприятие, на което е издадено разрешение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, не може да бъде радио- и телевизионен оператор.

(2) Ограничението по ал. 1 се прилага и по отношение на свързани лица по смисъла на Търговския закон с предприятието по ал. 1.

Така бе елиминирана ОRF, която още през 2008 г. бе заявила готовност да участва в цифровизацията в България чрез своето дъщерно дружество ORS.

Последва сезиране на Конституционния съд с искане да се обяви за противоконституционна тази разпоредба, тъй като се ограничава свободната конкуренция. В Решение № 3 от 4.06.2009 г. Конституционният съд отхвърля жалбата с аргумент, че ако един радио- и телевизионен оператор има издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване би се стигнало до ограничаване на конкуренцията и на защитата на интересите на потребителите. Сливането на фигурата на оператор на мултиплекс с фигурата на радио- и телевизионен оператор и създаването на монополно положение за това предприятие, което съчетава двете функции, би довело до нарушения на конкретните изисквания. Подобни изкривявания биха имали негативен ефект и върху конкуренцията на медийния пазар.

На 23.04.2015 г. Съдът на Европейския съюз оповести решение по дело C-376/13. С него се постанови, че Република България е нарушила правото на Европейския съюз. В изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от констатирани несъответствия на правната рамка с актовете на европейското право, Министерският съвет внесе законопроект, с който се отменя чл. 116и от ЗРТ. Изменението бе обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 103 от 27.12.2016 г.

обратно нагоре