Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаПравила за отразяване от БНТ и БНР на предизборната кампания

На 7.02.2017 г. на основание чл. 57, ал. 1, т. 22 във връзка с чл. 189, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 4239-НС прие Правила за отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, по време на предизборната кампания:

1.На основание чл. 189, ал. 3 от ИК Централната избирателна комисия приема настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, във времето на предизборната кампания.

2. Генералният директор на БНТ, съответно на БНР, въз основа на настоящите правилата предлага на упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.

Споразумението се одобрява от Централната избирателна комисия не по-късно от 22 февруари 2017 г. (31 дни преди изборния ден) и се изпраща незабавно на Сметната палата.

3. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, въз основа на следните принципи:

3.1. спазване на разпоредбите на ИК и на принципите, установени в чл. 10 от ЗРТ;

3.2. спазване на Решение № 4171-НС от 1 февруари 2017 г., Решение №4204-НС от 3 февруари 2017 г. и решението за реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. на ЦИК;

3.3.обективност при отразяването на проявите на всички кандидати в различните форми: диспути, клипове и други форми;

3.4. справедливо отразяване на предизборните прояви на всички кандидати;

3.5.равнопоставеност на всички кандидати при отразяване на техните прояви чрез многообразие от гледни точки и осигуряване на възможност за свободно изразяване на мнения;

3.6.зачитане на значимостта на всеки кандидат при отразяване на предизборната му кампания;

3.7.зачитане на правата и доброто име на всеки кандидат;

3.8. регулация и саморегулация за отговорно, обективно, точно и честно медийно поведение при упражняване на редакторската свобода.

4. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., регистрирани от партиите и коалициите, като прилагат редакторска свобода и отговорност при спазване на посочените в т. 3 принципи, спазване на действащото законодателство и добрата журналистическа практика, установена в Етичния кодекс на българските медии.

5. Българската национална телевизия и Българското национално радио следва да предприемат организационни мерки за недопускане на нелоялно предизборно съревнование в други свои рубрики, извън определените програми и предавания за тази цел.

6. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг кандидат, партия, коалиция и инициативен комитет, и/или друг участник в изборите. Не се допуска използването в готовите за излъчване клипове на елементи на търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

7.Забранява се в предаванията на БНТ и БНР да бъдат накърнявани правата и доброто име на кандидат за народен представител, издигнат от партия, коалиция или инициативен комитет. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл.18 от ЗРТ. Искането може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва незабавно, без коментар, в същото време, предаване и рубрика.

8. Забранява се излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както се забранява и излъчването на материали с антидържавен, нехуманен характер или материали, насаждащи етническа, верска нетолерантност и омраза.

9. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания на кандидатите за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., регистрирани от партиите и коалициите, в рамките на специално предназначени за това предавания под формата на диспути, клипове и други форми, договорени в споразумението по т.2.

10. В споразумението по т.2 следва ясно да бъдат регламентирани безплатните и платените форми на предизборни прояви по БНТ и БНР, видът, времето и редът на излъчванията, условията и цените за изработване и излъчване.

11.Българската национална телевизия и Българското национално радио, спазвайки принципа на равнопоставеност, предоставят равна възможност на всички кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, да заявят, заплатят и използват телевизионно и/или радиовреме за излъчването на предизборни клипове и за използването на други форми на отразяване на предизборната кампания.

12.Предизборната кампания в програмите на БНТ и БНР се открива и закрива с клипове на партиите и коалициите с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.

Времето на излъчването им се определят по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите.

13. Редът за отразяване на предизборните клипове в БНТ и БНР е този, посочен от ЦИК след жребия по чл. 192 от ИК, при спазване на принципа на ротация за всеки следващ ден. В случай че дадена партия или коалиция не предостави за излъчване клип, то нейният ред при излъчване на клипове се заема по право от следващата по ред съгласно жребия, проведен от ЦИК.

14.Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите и коалициите безплатно ефирно време за провеждане на директни диспути с времетраене общо не по-малко от 240 минути при условия и ред, определени в споразумението по т.2, въз основа на предоставената им редакторска свобода и отговорност и при спазването на принципите, посочени в т. 3. В един диспут участва само по един представител на партия и коалиция или техен кандидат.

15. Екипите, формите и темите на диспутите се определят по споразумение съвместно от генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите.

16. Българската национална телевизия и Българското национално радио се задължават да излъчват анонси за диспутите най-малко два дни преди датата на всеки диспут в програмите си.

17. Диспутите протичат под формата на отговори от страна на участниците, зададени от водещия въпроси по предварително определени със споразумението по т.2 теми. Водещият на диспута следи за осигуряване на равна възможност за участие в диспута, като предоставя еднакво време за отговор на участниците.

18.В диспутите се допускат встъпителни и заключителни изявления на представителите на партиите и коалициите. Редът на встъпителните и заключителните изявления на кандидатите и представителите на партиите и коалициите в диспутите се определя от изтегления в ЦИК жребий.

19.При спазването на принципите по т. 3 Българската национална телевизия и Българското национално радио със споразумението по т.2 предоставят на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., ефирно време за участие в други форми на отразяване на предизборна кампания в програмите на БНТ и БНР. Другите форми на отразяване на предизборна кампания се определят със споразумението по т.2.

20. Регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

21.Регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за безплатни диспути между кандидати и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите, се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

22.Предизборните предавания на регионални радио- и телевизионните центрове, извън посочените по т. 21, се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, определена от Министерския съвет (чл. 197 от ИК). Заплащането се извършва преди излъчване на съответното предаване.

23. Във времето на предизборната кампания могат да бъдат използвани клипове и други платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.

24. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

25. Продължителността на излъчване на платените форми на отделна партия, коалиция или инициативен комитет предварително се заплаща по тарифа, определена от Министерския съвет на Република България (чл.197 от ИК).

26. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства. Условията и цените за предоставените платени форми се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

27.При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от БНТ и БНР партиите, коалициите и инициативните комитети– чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица, могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване по реда на Решение № 4171-НС от 1 февруари 2017 г.

28. Настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, се прилагат и за предизборните предавания и излъчвания от регионалните центрове на Българската национална телевизия и Българското национално радио.

29. Настоящите правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, са приети с Решение №4239-НС от 7 февруари 2017 г. на ЦИК.

Източник: https://www.cik.bg/bg/decisions/4239/2017-02-07

обратно нагоре