Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаИзбор на нов генерален директор на БНТ

На 31 май 2017 г. Съветът за електронни медии обяви процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия в изпълнение на правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията. Това негово правомощие следваше да бъде упражнено до края на месец юли 2016 г. Тогава СЕМ предприе

оповестяване на кандидатите, които са допуснати до процедурата – 18 юли 2017 г.;

оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – 27 юли 2017 г.;

изслушвания - 31 юли - 1 август 2017 г.;

избор на генерален директор – 2 август 2017 г.

Относно процедурите за избор на генерални директори на БНР и БНТ виж едноименната статия в Годишник на департамент "Масови комуникации" за 2016 г. на адрес: http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=9.


Източник: http://www.cem.bg/displaynewsbg/493; http://ebox.nbu.bg/law_ethic_media/view_lesson.php?id=99

обратно нагоре