Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаУдължаване срока на процедурата за избор на генерален директор на БНТ

На 6 юни 2017 г. Съветът за електронни медии достига до извод, че всеки кандидат в процедурата за избор на генерален директор на БНТ трябва да представи концепция, която съдържа вижданията му за развитие на медията по отношение на организацията и управлението, редакционната структура, програмните намерения и приоритети, технологичното развитие, финансирането, формите и механизмите за контрол.По този поводСЕМ намира за необходимо да изиска от БНТ отчет за последното шестмесечие, който да бъде разгледан на 03.07.2017 г. и да бъде публикуван на сайта на регулатора.

За да осигури равен достъп на всички заинтересовани лица до обективна и актуална информация за програмното, технологичното и финансовото състояние на обществената медия, СЕМ реша да удължи срока за подаване на документи, както следва:

1. Срок за подаване на документи: до 17 юли 2017 г., включително, от 09.00 ч. до 17.00 ч., в деловодството на Съвета за електронни медии – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, ст. 505.

2. Срок за обявяване на допуснати до участие в процедурата кандидати: до 08 август 2017 г. Съветът за електронни медии оповестява на интернет страницата си кандидатите, допуснати до участие в процедурата.

3. Срок за обявяване на допуснати до изслушване кандидати: до 17 август 2017 г. Съветът за електронни медии оповестява на интернет страницата си кандидатите, допуснати до третия етап на процедурата.

4. Изслушване: 21 и 22 август 2017 г.

5. Избор на генерален директор: 23 август 2017 г.

Ако никой от кандидатите не получи най-малко 3 (три) гласа, един час по-късно се насрочва второ заседание. В случай че и на него не бъде избран генерален директор, един час по-късно се насрочва ново заседание. Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор на БНТ, процедурата се прекратява.

Източник: http://www.cem.bg/actbg/5510

обратно нагоре