Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаНеобходимост от предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на БНР

Налице е основание да се приложи Законът за радиото и телевизията - за нарушение на чл. 10, т. 1 и чл. 11, ал. 1, като се издаде наказателно постановление:

"При осъществяването на своята дейност доставчиците на медийни услуги се ръководят от следните принципи:

1. гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение."

"Чл. 11. (1) Всяко мнение може да бъде изразявано свободно в медийните услуги."

Трябва да се наложи максималната санкция - 20 000 лева.

"ЧЛ. 126. (1) За нарушение на разпоредбите на чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, 2 и 5, чл. 11 - 14, чл. 16 - 18, чл. 19а, ал. 1 и 2, чл. 19в, ал. 4 и 7, чл. 75, ал. 1, ал. 3 - 6, ал. 8 и ал. 10, чл. 78, чл. 79, чл. 80, ал. 1, чл. 81, 82, чл. 83, ал. 1 и 2, чл. 84, ал. 2 и 3, чл. 85, чл. 86 - 88, чл. 89, ал. 1, чл. 90 и 91 на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена санкция от 3000 до 20 000 лв."

Доказателства в подкрепа на нарушение на този принцип ще дойдат от срещата на СЕМ с представителите на редколегията на БНР и интервюто на Ивайло Савов в предаването "12+3" по "Хоризонт" на БНР, като извърви дългата административна процедура.

След влизане в сила на наказателното постановление трябва да се приложи чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗРТ:

"Мандатът на генералния директор на БНР, съответно на БНТ, се прекратява предсрочно:

2. ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио- и телевизионните оператори."

През 2004 г. при предсрочното прекратяване на мандата на Кирил Гоцев като генерален директор на БНТ Върховният административен съд посочи в мотивите си, че и едно наказателно постановление е достатъчно за прекратяване на мандата, стига НАРУШЕНИЕТО да е достатъчно ГРУБО:

"Действително липсва определение в ЗРТ за това какво означава понятието "грубо" нарушение, поради което всеки отделен случай следва да бъде преценяван с оглед на степента и сериозността на нарушението и настъпилите вредни последици." (Решение № 1554 от 2005 г. по адм. д. № 9452 от 2004 на ВАС, Петчленен състав). А какво по-грубо има от това да се наруши свободата на словото? Аз, лично, не мога да се сетя за по-драстично накърняване на конституционното право на свобода на изразяване на мнение (чл. 39, ал. 1 от КРБ).

СЕМ трябва да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на БНР.

18.09.2019 г.

обратно нагоре