Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаГенералният директор на БНР и казусът с временното спиране на "Хоризонт"

На 13.09.2019 г. се случи нещо невероятно. Сигналът на националната програма „Хоризонт“, разпространявана от БНР, секна в мирно време така, както „гласът“ на Радио София не е замлъквал по време на бомбардировките през Втората световна война. Общественият шок бе толкова голям, че този безпрецедентен акт породи ефекта на неутронна бомба за потъналата в латентност българска медийна среда. Професионалната гилдия се стресна и сръчно извади на показ същинските аргументи за това временно преустановяване на излъчването – опит да бъде цензуриран дългогодишен водещ журналист от медията. На 9.10.2019 г. Съветът за електронни медии откри производство за предсрочно прекратяване мандата на генералния директор на БНР, доколкото фактът на спиране на сигнала на програма „Хоризонт“ представлява грубо нарушение на принцип при осъществяването на радиодейност. След обсъждане на относимите факти и обстоятелства, включително и предоставеното от Светослав Костов становище, Съветът за електронни медии прецени, че са налице основания за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на БНР. На 17.10.2019 г. СЕМ постанови решение, с което на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията предсрочно прекрати мандата на генералния директор на БНР Светослав Костов и сключения с него договор за управление на Българското национално радио, считано от 18.10.2019 г.

Съдебното разрешаване на казуса премина през сравнително дълъг път. Решение № 749 от 22.07.2020 г. по адм. д. № 1390 от 2019 г. на АдмС – София област е отменено от Решение № 13550 от 3.11.2020 г. по адм. д. № 9200 от 2020 г. на VII-мо отделение на Върховния административен съд (ВАС). С Решение № 9345 от 1.09.2021 г. по адм. д. № 4703 от 2021 г. тричленен състав на VII-мо отделение на Върховния административен съд постанови решение, с което остави в сила решение № 225 от 17.03.2021 г. по адм. дело № 1141 от 2020 г. на Административен съд София-област и определи като законосъобразно извършеното предсрочно прекратяване от СЕМ на мандата на генералния директор на БНР Светослав Костов.

По-подробна научна информация по темата: Николова, Р. Генералният директор на Българското национално радио и казусът с временното спиране на национална програма „Хоризонт“. Годишник на департамент „Право“ на НБУ за 2020 г., София: Нов български университет, 2021 г., с. 130 – 152. ISSN 1314–8087 (print),ISSN 2682–969X (online), достъпна на адрес: https://law.nbu.bg/bg/godishnik-na-departament-pravo.

обратно нагоре