Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаМнения, отзиви, становища относно проект на Закон за БНР и БНТ

Мнение на доц. Юрий Проданов, преподавател от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"относно възможността БНР и БНТ да бъдат лишени от търговска реклама

Мисля, че това не само не е позитивна промяна, но напротив. И то не, защото тази промяна ще окаже съществено влияние върху приходната част на бюджетите им. Те така или иначе са основно формирани на базата на субсидията от републиканския бюджет. Става дума за нещо друго - според мен търговската и не само реклама също е "медийно съдържание". Тя съдържа информация, която може да бъде оценена като полезна за аудиторията. Да не говорим, за специфични платени форми (като общи събрания на кооперации, обяви за културни събития, образователни институции и т. н.) Точно за тях обществените медии са разработили специфични тарифи със сериозни отстъпки.

Отказът на обществените медии от работа с рекламни форми на практика ще доведе до колизия в текста на чл. 41 от Конституцията "право на получаване на информация". Ако подобна тези звучи твърде силно, ще си позволя да отбележа, че в определени региони на страната единствено обществените медии работят на полето на регионалната журналистика - в абсолютна криза в последното десетилетие.


Становище на проф. д-р Лилия Райчева

1. Отправя се препоръка в проекта на закон да намери правна регламентация принципът за безпристрастност в информационните предавания на БНР и БНТ.

2. Необходимо е по-подробно уреждане на въпроса относно изчерпателността на информацията в новините.

3. В закона трябва да се стимулира журналистическата практика водещи на коментарни предавания да не лишават интервюираните лица или включилите се да дискутират актуални въпроси слушателите и зрители от възможността да изразят свободно своето мнение, като не тълкуват, интерпретират тези становища и не натрапват собствената си позиция по обсъждания проблем. Те трябва да се въздържат да влизат в лични спорове с тези лица по дискутираната тема.

4. Да се акцентира върху възможността БНР и БНТ да стимулират разследващата журналистика.

5. Да се въведе квалификационно изискване към членовете на надзорните съвети на БНР и БНТ да притежават освен посочените видове образование, но и такова в областта на техническите специалности.

6. Обръща се внимание финансирането от държавния бюджет да се определя въз основа на процент от брутния вътрешен продукт.

обратно нагоре