Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаРешение на СЕМ относно нова услуга на БНР

На своето заседание на 30 юли 2015 г. Съветът за електронни медии взе решение по повод стартирането от Българското национално радио на 17.07.2015 г. на нова платформа БНР-Плейър, чрез която се осигурява бърз и директен достъп до своите общо 17 програми и допълнително още пет аудио канала – Digital Radio Rock, Digital Radio Smooth, Digital Radio Rock, Digital Radio DJ, Digital Radio Pop И Digital Radio Hip-Hop, и сключения между БНР и търговското дружество „Уеб радио и ТВ” ООД договор за програмирането и техническата поддръжка на посочените пет канала.

Медийният надзорен органследното в индивидуалния административен акт:

1. Сключеният от генералния директор договор с „Уеб радио и ТВ” ООД да бъде одобрен от Управителния съвет с оглед разпоредбите на чл. 62, т. 2 и т. 3 от Закона за радиото и телевизията.

2. Настоящият договор, както и въобще сключването на подобен вид договори, които пряко кореспондират с лицензираните записи на Българското национално радио, върху които медията притежава права, да се прави само след обсъждане на събрани и налични детайлни, пълни и ясни обосновки относно:

- типът съдържание, което ще се предлага и по какъв начин;

- причините, налагащи това съдържание да не се създава самостоятелно от доставчика със собствен технически, персонален и авторски ресурс;

- начина и критериите за избиране на партньор за осъществяване на услугата;

- механизмите за осъществяване на редакционна независимост и

- механизмът за осъществяване на последващ контрол.

3. Българското национално радио да актуализира и разшири обема на Правилника за участието на БНР в съвместни продукции и предавания, създадени от независими продуценти, приет на основание чл. 47, т. 4 от ЗРТ, като в него се предвидят и разпишат правила за уреждане на казуси, подобни на възникналия от договора, сключен с Уеб радио и ТВ ООД. Същият правилник следва да въвежда и гаранции и механизми за оказване на последващ контрол, както и на пълна редакционна независимост. Да се предвидят гаранции името и сайтът на обществената медия да не се използват за лансиране на търговски марки на търговски партньори.

4. Общественият доставчик да изработи Правилник за дигитализиране на културното наследство и звукозаписния фонд на БНР като стъпка за допълнително гарантиране опазването на културната памет на страната. "

Единственият смущаващ факт е отсъствието на срок (срокове), в който да се изпълнят посочените изисквания към БНР. Тези задължителни указания по своята същност би следвало да бъдат приведени в действие в някакво обозримо бъдеще. Подобно съдържание лишава от резултатност индивидуалния административен акт.

Пълният текст на решението виж по-подробно на адрес: http://www.cem.bg/actbg/5107.


обратно нагоре