Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаКЗК разреши придобиването на телевизия

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) разреши сделката, с която телевизия "Канал 3" се закупува от депутата Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева. На 21.08.2015 г. в Комисията e постъпило уведомление (ВХР-1497/21.08.2015 г.) на основание чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, по което е образувана преписка № КЗК/507/24.08.2015 г., във връзка с намерението на „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД да придобие 100% от капитала на „Елит Медиа България“ ЕООД.Към Комисията е отправена молба да направи оценка на сделката и в случай, че прецени, че тя не представлява концентрация по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, да се произнесе с решение, съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3, т. 1 от ЗЗК, а в случай, че оцени сделката като концентрация по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, да постанови решение, с което да я разреши безусловно на основание чл. 82, ал. 3, т. 2 от ЗЗК във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЗК, тъй като тя няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение или до негативен ефект върху конкурентната среда. Подобна процедура е форма на предварителен административен контрол върху стопанската дейност, осъществявана от търговско-правните субекти.

Правни изводи по чл. 22 от ЗЗК

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК концентрация между предприятия е налице при настъпване на трайна промяна в контрола, когато едно или няколко лица, упражняващи вече контрол върху най-малко едно предприятие, придобият чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по друг начин пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях. Качествената и трайна промяна в контрола може да се изрази в преминаването от едноличен към съвместен контрол или обратно, а също и в промяна на лицето, което упражнява решаващо влияние върху предприятието.

В настоящия случай предмет на оценка е покупко-продажбата на 100 % от дяловете на „Елит Медиа България” ЕООД от „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД. Преди нотифицираната сделка върху „Елит Медиа България” ЕООД се упражнява едноличен контрол от страна на „Медийна Инвестиционна Организация“ АД. След финализиране на транзакцията ще бъде осъществена трайна промяна на лицето, което упражнява пряк едноличен контрол върху придобиваното предприятие. Посредством тази промяна, върху „Елит Медиа България” ЕООД ще бъде установен едноличен контрол от страна на „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД. В своята константна практика КЗК приема, че във всички случаи, при които е налице промяна в лицето или лицата, които упражняват решаващо влияние върху предприятие/я, е налице концентрация.

В тази връзка може да бъде обоснован изводът, че планираната сделка представлява концентрация между предприятия по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК.

Правни изводи по чл. 24 от ЗЗК

По силата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, концентрациите между предприятия подлежат на предварително уведомяване пред КЗК, ако през предходната финансова година сумата от общите обороти, реализирани на територията на Република България, от всички предприятия - участници в концентрацията, надхвърля 25 млн. лева, и когато оборотът в страната на всяко едно от поне две от предприятията - участници в концентрацията или оборотът на предприятието - обект на придобиване, надхвърля 3 млн. лева.

В хода на настоящата оценка се установи, чe не са изпълнени кумулативните изисквания на чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, а именно сумата от общите обороти на всички участници в концентрацията за предходната приключила финансова година (2014 г.) не надхвърля 25 млн. лв. и предприятието-обект на придобиване е реализирало оборот под прага от 3 млн. лв.

Следователно, за придобиващия контрол не е възникнало задължение за предварително нотифициране на Комисия за защита на конкуренцията.

Съгласно трайната практика на КЗК, тъй като сделката не попада в обхвата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, не следва да бъде извършван пазарен анализ и съответно да бъдат изследвани очакваните ефекти върху конкурентната среда след осъществяването на нотифицираната концентрация.


Правни изводи по чл. 66, ал. 2 от ЗЗК

Уведомителят е отправил искане за постановяване на незабавно изпълнение на решението на КЗК. Доколкото искането е направено от надлежно легитимирана страна, във формата, предписана в закона, и се отнася до посочен в чл. 66, ал. 2 от ЗЗК акт (решение по чл. 82, ал. 3, т. 1 предложение второ от ЗЗК), Комисията счита, че то следва да бъде уважено.

Въз основа на направения анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 13 предложение второ във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 1 предложение второ, чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 66, ал. 2 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията в свое решение от 1.09.2015 г. установява, че придобиването на едноличен контрол от страна на „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД върху „Елит Медиа България” ЕООД, представлява концентрация между предприятия, която не попада в обхвата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗК.


Разрешението е дадено в рамките на сравнително кратък срок(периодът от образуването на преписката до произнасянето на административния орган е 7 дни) предвид продължителността на подобни административни производствав други случаи, при товав периода на лятната ваканция.


Пълният текст на решение № 686 от 1.09.2015 г. се съдържа на адрес: http://reg.cpc.bg/AllResolutions.aspx?dt=1&ot=2


обратно нагоре