Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаЕвропейската комисия осъди България заради правната рамка на цифровия преход

На 23.04.2015 г. Съдът на Европейския съюз оповести решение по дело C-376/13. С него се постанови, че Република България е нарушила Правото на Европейския съюз и по-специално: чл.чл.4, параграф2 от Директива 2002/77/ЕО, както и чл.7, параграф3 от Директива 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги („Директива за разрешение”) и чл.9, параграф1 от Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива), изменени с Директива 2009/140.

Чрез разпоредби в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) България е ограничила до 2 броя на предприятията, на които може да се предостави право на ползване на честоти от радиочестотния спектър за наземно цифрово радиоразпръскване и на които се разрешава да предоставят съответните електронни съобщителни услуги. България е забранила на доставчиците на телевизионно съдържание, които не излъчват програмите си в България, и на свързаните с тях лица да участват в конкурсните процедури за предоставяне на права на ползване на честоти от радиочестотния спектър за наземно цифрово радиоразпръскване и да предоставят съответните услуги. България е забранила на спечелилите конкурсите за предоставяне на права на ползване на честоти от радиочестотния спектър за наземно цифрово радиоразпръскване да изграждат електронни съобщителни мрежи за пренос на радио- и телевизионни програми.

обратно нагоре