Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаДекларация на СЕМ относно правото на личен живот

, с която констатира недостатъчен респект в медийното съдържание и в начините на производството му към неприкосновеността на личността и на личните данни. Съветът напомня, че намесата от този род следва да бъде пропорционална и да не излиза извън рамките на необходимото за задоволяване на законния обществен интерес. Простото любопитство или преследването на сензации не може да оправдае нарушаване правото на личен живот. Тъй като не играят роля в обществения живот, обикновените хора се радват на по-голяма степен на уважение към техния личен живот. Техните лични данни не трябва да се публикуват без съгласието им. В някои изключителни случаи информация за дадено лице може да бъде публикувана, ако това лице волно или неволно привлече вниманието на обществеността във връзка с някое важно събитие или инцидент. Във всички случаи, когато става въпрос за обикновени хора следва да се има предвид конституционното им право да изразят несъгласие да бъдат снимани, записвани и др., както и че за всяка информация, свързана с личния им живот, следва да се иска изричното им съгласие за разпространението ù.

Личните данни на всяко дете могат да се събират и разпространяват само със съгласието на неговите родители или други законни представители. Когато става дума за дете в безпомощно положение, например след пътно произшествие и/или за дете, настанено в болнично заведение, дори съгласието на неговите родители или юридически представители може да не е достатъчно оправдание за участието на детето с журналистическа цел в материали на медиите. В такива случаи следва да се вземе предвид вредата, която може да се нанесе на интересите на детето с разпространението на такава информация, и съществуването на обществен интерес.

При медийно отразяване на евентуални недоказани престъпления следва да се има предвид правото на обществото да бъде информирано за извършването им, за разследването, преследването и съдебните решения по криминални дела. Въпреки това доставчиците на медийни услуги следва да отразяват тези събития безпристрастно и обективно, без предубеждение и да се въздържат от публикуването на непроверени обвинения и твърдения. Във връзка с това е желателно доставчиците да избягват да представят пред обществеността дадено лице като виновно, преди това лице да получи присъда от съд. Медиите следва да не засилват мъката на близките на жертвите, дори и на дееца, като се въздържат от засилване психическите им травми от преживяното.

Декларацията е достъпна на адрес: http://www.cem.bg/actbg/5084.

обратно нагоре