Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаБюджетни субсидии за обществените медии

Финансирането на обществените доставчици на медийни услуги се осъществява от субсидия от държавния бюджет; собствени приходи от реклама и спонсорство; постъпления от допълнителни дейности, свързани с радио- и телевизионната дейност, и др. (чл. 70, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията). Според чл. 90 от закона общото времетраене на рекламата за всяка отделна програма не може да надвишава:

1. за БНТ - 15 минути на денонощие и 4 минути на час;

2. за БНР - 6 минути на час. Българската национална телевизия има право да използва до една трета от общия обем на рекламното време за денонощието в часовия пояс от 19,00 до 22,00 ч.

С въвеждането на цифровизацията в края на 2013 г. БНТ закри 4 си регионалните програми поради отсъствието на частен инвестиционен интерес от изграждането на регионален мултиплекс, който да разпространява тези програми. На тяхно място тя създаде националната програма БНТ2, която обединява продукцията на регионалните центрове.

Субсидията от държавния бюджет е:

1. за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми; субсидията се определя на базата на норматив за час програма, утвърден от Министерския съвет;

2. целева субсидия за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи по списък, ежегодно утвърждаван от министъра на финансите (чл. 70, ал. 4).

Законът за държавния бюджет, обнародван в „Държавен вестник” бр. 96 от 9.12.2015 г., определи в чл. 1, ал. 2 бюджетна субсидия за Българското национално радио в размер на 42 112000 лв. и за Българската национална телевизия бюджетна субсидия в размер на 65147000 лв. Размерът на получаваното държавно финансиране не се е променил в сравнение с предходната година.

С Постановление № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., обнародвано в „Държавен вестник” бр. 3 от 12.01.2016 г., Министерският съвет утвърди норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1628 лв. (чл. 6) и норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 410 лв. (чл. 7).

Постановление № 380 от 29.12.2015 г. е достъпно на адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A817F77365E33EE1852A068B8CEFCC4C?idMat=99824.

обратно нагоре