Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаОтнемане на лицензите на „ТВ Седем“ ЕАД

С Решение № 522 от 17.03.2016 г. на Софийски градски съд е открито производство по несъстоятелност на дружеството „ТВ Седем“ ЕАД и е обявена начална дата на неплатежоспособността. Според Съвета за електронни медии (СЕМ) Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) предвижда, че когато доставчик на медийни услуги се намира в производство по обявяване в несъстоятелност, той не отговаря на изискванията на закона и е налице предпоставка за отнемането на лиценз. На това основание на 13.09.2016 г. СЕМ реши, че лицензите на „ТВ Седем“ ЕАД за доставяне на аудио-визуални медийни услуги „TV7“ и „СУПЕР 7“ следва да бъдат отнети.

СЕМ решава да допусне предварително изпълнение на решението си, мотивиран от защитата на важни държавни и обществени интереси. Доставчикът е в невъзможност да изпълнява поетите програмни ангажименти, свързани със създаване на съдържание, в което задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от обществото. Въпреки признатото от закона и Съвета право на задължително разпространение (must carry) на програма „TV7“ от предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, финансовите затруднения на „ТВ Седем“ ЕАД налагат преустановяване на разпространението й в началото на декември 2015 г. Програма „SUPER7“ никога не се е разпространявала в мрежата на мултиплекса. Неплатежоспособността на дружеството, от друга страна, го препятства и да заплаща дължимите към регулатора годишни такси за надзор, което реферира върху постъпленията в държавния бюджет.

Причината за финансовите трудности на медията се съдържат в това, че тя бе финансирана от фалиралата през лятото на 2014 г. Корпоративна търговска банка. Телевизията има множество кредитори, като Корпоративна търговска банка, Национална агенция за приходите, организациите за колективно управление на авторски права "Музикаутор" и ПРОФОН, излъчвателния комплекс НУРТС, продуценти, които са създавали съдържание за нея.

През 2009 г. телевизията получи ефирните си лицензи благодарение на безпринципни изменения в Закона за електронните съобщения. През 2010 г. получи цифрови лицензи.

Виж решението на СЕМ, достъпно на адрес: http://www.cem.bg/actbg/5346.


обратно нагоре