Нов български университет

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО”

МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 


  право и етикаПроцедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ

Разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) предоставя на Съвета за електронни медии (СЕМ) правомощието да избира генерален директор на двете национални обществени медии. Законодателят не е определил процедурата, по която следва да се извърши този избор. В трайната си практика Върховният административен съд приема, че при липса на изрична разпоредба в закона СЕМ може сам да определи правилата.

Ръководен от принципите за публичност и прозрачност, и в изпълнение на изискванията на чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, Съветът оповести публично откриването на производството по издаване на решение за приемане на Процедура за избор на генерален директор на обществени медии. В определения срок – до 9.09.2016 г. са постъпили три писма от граждани, които не коментират по същество разпоредбите на процедурата.

След проведените разисквания СЕМ приема, че са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за издаване на акта и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18, във връзка с т. 2 от ЗРТ и на 18.10.2016 г прие процедура за избор на генерални директори на националните обществени доставчици на медийни услуги – Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ).

Процедурата се състои от:

1. Първи етап – формално разглеждане на документите и допускане до участие на кандидатите в процедурата.

2. Втори етап – разглеждане на документите на кандидатите по същество.

3. Трети етап – изслушване на кандидатите.

4. Четвърти етап - избор на генерален директор.

Съветът за електронни медии разглежда по същество документите на допуснатите до участие кандидати. След преценка на съдържанието им взема решение с кои кандидати да бъде проведено изслушване. СЕМ извършва преценката въз основа на следните критерии:

1. професионална компетентност, свързана с познаване на радиодейността (за кандидатите за генерален директор на БНР), съответно на телевизионната дейност (за кандидатите за генерален директор на БНТ);

2. управленска компетентност (способност за формиране на цели, средства за тяхното постигане и очаквани резултати; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване);

3. организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността на БНР или БНТ и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

СЕМ осигурява прозрачност при провеждане на процедурата. Надзорният орган позволява по време на изслушванията на кандидатите да присъстват журналисти. В първия работен ден след приключване на изслушванията СЕМ определя с решение кандидата, избран за генерален директор на БНР или БНТ. За избран се счита кандидатът, получил най-малко 3 (три) гласа. Ако на три поредни заседания не бъде избран генерален директор, процедурата се прекратява.


Източник: http://www.cem.bg/actbg/5370.

обратно нагоре