V. Ловни птици
13. Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)
13.1. Разпространение
ГугуткаАреалът на гугутката обхваща Европа, Южна и Средна Азия. Интродуцирана е в САЩ. В Европа и Предна Азия тя е постоянна птица, но в Индия извършва сезонни прелети. През последното столетие тя непрекъснато се премества все по на запад и постепенно заселва нови територии, като вече е стигнала до Скандинавския полуостров и Англия.
13.2. Описание
Общият тон на оперението на гугутката е пепеляво-сив. Опашката и е дълга и завършва с широка бяла ивица. На шията си има прекъснат отпред черен пръстен, очертан с бял кант.
13.3. Местообитания
Гугутката е птица на културния ландшафт и разпространението и е свързано с човека. Напоследък се наблюдават отделни двойки, които през лятото се заселват и гнездят извън населените места.
13.4. Храна
Гугутката е типична зърноядна птица. В нашата страна тя се среща главно около хамбарите, животновъдните ферми, селскостопанските дворове, мелниците, птицефермите и други места, където се разпиляват зърнени храни. Концентрацията й в някои случаи е толкова голяма, че може да причини щети на селското стопанство.
13.5. Биология
Гнезди най-често в населените места, парковете и градините по дървета, храсти, живи плетове, на електрически стълбове, по корнизи на постройки, тавани и други части на сградите. Гнездото си прави небрежно и понякога яйцата падат на земята. Мъти 3-4 пъти през годината, като започва твърде рано, още през март, а в по-топлите райони и през февруари. Всеки път женската снася по две яйца, които се излюпват след около две седмици.
13.6. Естествени неприятели
Както при останалите представители на семейството.
13.7. Ловностопанско значение
ГугуткаВ Края на XIX в. гугутката се е срещала главно в Южна Азия, част от Мала Азия и Африка. В Югоизточна Европа е била малочислена. От началото на 30-те години на миналото столетие разшири значително своето разпространение на запад и на север и достигна Атлантическото крайбрежие и Скандинавските страни, където числеността и от няколко двойки нарасна до 30-100 хил. двойки. В България числеността на вида е висока - около 1 млн. гнездови двойки. Дълги години биенето на гугутката у нас бе забранено. През 1986 г. тя бе извадена от списъка на защитените видове, а с влизане в сила на новия Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г. тя е ловен обект.
13.8. Сроковете за ловуване
Ловният сезон за тази птица започва от 15 август до 31 декември.
Обратно горе


ISBN 978-954-535-570-7