V. Ловни птици
19. Лятно бърне (Anas querquedula L.)
19.1. Разпространение
Лятно  бърнеЛятното бърне е повсеместно разпространено и гнезди в Европа и Азия, като отделни двойки мътят и у нас. Зимува в Средиземноморските страни, Африка и Южна Азия. У нас се среща главно по време на миграции.
19.2. Описание
При този вид има добре изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм
19.2.1. Мъжко лятно бърне
Лятно  бърнеМъжкият, в сватбено оперение, има тъмнокафява глава с по една бяла ивица от двете страни, спускаща се назад към тила. Гърбът и надопашието са сиво-жълтеникави с кафяв оттенък. Гушата и гърдите са жълто-кафяви, с тъмнокафяви люсповидни петна и надлъжни ивици.
Страните на тялото, коремът и подопашието са бели, с вълновидни кафяви напречни линии. Огледалото е светлозелено, с метален блясък, оградено отпред и отзад с бели ивици. Надкрилията са пепеляво-сиви. В извънбрачно оперение приличат на женските, но крилното огледало е зелено, а надкрилията – сиви. Осите на маховите пера на мъжките са бели, а на женските - кафеникави. На дължина мъжките достигат около 40 сm, а на тегло - 350-480 gr.
19.2.2. Женско лятно бърне
Лятно  бърнеЖенските патици нямат добре изразен сезонен диморфизъм. Те са малко по-дребни – от 290 до 420 gr. Оперението им е сиво-кафяво, по-тъмно по гърба, с множество тъмни петна и препаски. Имат тъмна презочна ивица и светла вежда. Гушата и страните на тялото са кафяви, с жълтеникав оттенък. Коремът е бял с жълтеникаво-кафяви петна. Крилното огледало е тъмносиво или кафяво, понякога с едва забележим зеленикав метален блясък. Надкрилията са кафяви, а подкрилията - бели.
Младите птици приличат на женската, но долната страна на тялото им е напетнена. Мъжките са със зелено крилно огледало и сиви надкрилия.
Мъжките на лятното бърне се отличават от мъжките на зимното бърне по по-тясната бяла препаска през очите, сивите надкрилия и светлозеленото крилно огледало.
Женската се отличава от женската на зимното бърне по цвета на крилното огледало и ясно изразената светла вежда.
19.3. Местообитания
Типичните местообитания на лятното бърне през гнездовия период са блатисти ливади, наводнени полета, плитки сладководни блата, локви и малки езера с богата надводна растителност. По време на миграции се среща и в разливи на реки и изкуствени водоеми.
19.4. Храна
Лятното бърне се храни предимно с безгръбначни, мекотели и рачета. Растителната храна заема значителен дял при храненето му.
19.5. Биология
Лятно  бърнеПтицата гнезди единично или на малки групи около езерата и тихите води. Гнездото е на земята, скрито сред гъсти треви, тръстики или под храсти. Представлява сравнително дълбока ямичка, покрита със сухи треви, растителни остатъци, листа и пух. Женската снася от 6 до 14, най-често 8-9 жълто-бели яйца, които мъти около 23 дни.
19.6. Естествени неприятели
Най-големите неприятели на лятното бърне преди всичко са лисицата, дивата котка, чакалите, човекът.
19.7. Ловностопанско значение
Лятно  бърнеВ България гнездят не повече от 100-150 двойки летни бърнета, но видът има голямо ловностопанско значение, тъй като по време на прелетите е една от най-често срещаните патици у нас. Има стабилна численост в гнездовата популация независимо от ловната преса и разрушаването на местообитанията в зимовищата.
Птицата лети сравнително бързо и нависоко, а ловът на лятното бърне е интересен и крие много изненади.
19.8. Сроковете за ловуване
Както при повечето патици, времето за отстрел е от 1 октомври до 31 януари. Месото му е много вкусно.
Обратно горе


ISBN 978-954-535-570-7