Издателство на Нов български университет
Рецензенти: проф. Здравко Гъргаров,
проф. Галина Младенова
ISBN: 978-954-535-966-8
МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

Съдържание

Въведение

МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

ОСНОВНИ ЧЕРТИ И ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС

СЪЩНОСТ И СТРУКТУРНИ НИВА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАРКЕТИНГ

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГОВ МИКС – СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТИ

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ НА ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ

МЕЖДУНАРОДНИЯТ МАРКЕТИНГ В ОСНОВНИТЕ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНИ МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПЛАНИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ

ЕТИКА И СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА МАРКЕТИНГА

ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАРКЕТИНГ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примерни тестови задачи

Справочен речник

Литературни източнициCopyright © 2018. All Rights Reserved.
NBU nbu