�������� ������������ ���������������� ��� ���������� ���������������������� ��� ������������������


БП СОЦИАЛНА РАБОТА И ЛОГОПЕДИЯ

БП СОЦИАЛНА РАБОТА И ЛОГОПЕДИЯ

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЯ - MINOR ПРОГРАМА

 

ТРЕТА ГОДИНА

 

ПЕТИ СЕМЕСТЪР

АУДИТОРНИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ (КРЕДИТНИ)

 

 

LOGB500 Биологични основи на говора и езика

доц. д-р Виолета Боянова

гл.ас. д-р Маргарита Станкова

30 ч. 3 кр.

 

 

LOGB502 Онтогенеза на комуникативната компетентност, фонетика и фонология, билингвизъм

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

30 ч., 3 кр.

 

 

PSYB700  Невропсихология

проф. Ивайло Търнев, д.н.

проф. Людмил Мавлов, д.н.

30 ч., 1/2, 3 кр.

 

 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНИ УЧЕБНИ ФОРМИ (КРЕДИТНИ)

LOGB506 Самостоятелна работа: Методи на изследване в работата с деца и възрастни с психични нарушения

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

3 кр.

 

LOGB507 Практика: Детско развитие – работа с тестове и събиране на данни

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

3 кр.

 

LOGB508 Практика: Разработка на индивидуална терапевтична програма за развитие на невербални форми на комуникация при деца с комуникативни нарушения.

доц. д-р Виолета Боянова

3 кр.

 

 

LOGB512Проект: Методи на изследване на езиковото и говорно развитие при деца

и изработване на индивидуален терапевтичен план

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

12 кр.  

 

 

 

ШЕСТИ СЕМЕСТЪР

АУДИТОРНИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ (КРЕДИТНИ)

 

 

LOGB602 Флуентни нарушения

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

30 ч. 3 кр.

 

PSYB700  Невропсихология

  проф. Людмил Мавлов, д.н.

проф. Ивайло Търнев, д.н.

30 ч., 2/2, 3 кр.

 

 

LOGB605  Артикулационни нарушения при деца и възрастни

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

30 ч. 3 кр.

 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНИ УЧЕБНИ ФОРМИ (КРЕДИТНИ)

LOGB607 Самостоятелна работа: Оценка на нарушения на когнитивното развитие

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

3 кр.

 

 

LOGB610 Семинар: Образователен мениджмънт

Гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

3 кр.

 

LOGB611 Практика: Изследвания върху ранна езикова онтогенеза в детството.

доц. д-р Виолета Боянова

3 кр.

 

LOGB613 Проект: Терапевтични техники в работа с деца с езикови и артикулационни нарушения

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

12  кр.

 

 

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА

СЕДМИ СЕМЕСТЪР

АУДИТОРНИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ (КРЕДИТНИ)

 

LOGB702 Разстройства от аутистичния спектър

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

30 ч. 3 кр.

 

LOGB703 Диагностика и терапия на езикови нарушения

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

30 ч. 3 кр.

 

 

LOGB705 Превенция на комуникативни нарушния в детско – юношеска възраст

д-р Росица Йосифова

  30 ч. 3 кр.

 

 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНИ УЧЕБНИ ФОРМИ (КРЕДИТНИ)

 

LOGB714 Самостоятелна работа: методи на работа при деца с обучителни трудности

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

3 кр.

 

LOGB711 Самостоятелна работа: Умения за анкетиране, обработка и анализ на данни

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

3 кр.

 

LOGB713 Семинар: Ранни интервенции и родителско поведение при разстройства от аутистичния спектър

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

3 кр.

 

LOGB715 Проект: Методи на изследване на когнитивните функции при деца с езикови и речеви нарушения

доц. д-р Виолета Боянова

12 кр.

 

 

ОСМИ СЕМЕСТЪР

АУДИТОРНИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ (КРЕДИТНИ)

 

LOGB801 Методи за изследване на училищна готовност

доц. д-р Виолета Боянова, Магдалена Димитрова

30 ч. 3 кр.

 

LOGB802 Диагностика и терапия на нарушения на четенето и писането – деца и възрастни

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

30 ч. 3 кр.

 

LOGB804Диагностика и терапия на афазии, невродегенеративни нарушения

гл. ас. д-р Маргарита Станкова, Цветанка Стоянова

30 ч. 3 кр.

 

 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНИ УЧЕБНИ ФОРМИ (КРЕДИТНИ)

 

 

LOGB815 Самостоятелна работа: работа с деца и възрастни с дизартрия и афазия

гл. ас. д-р Маргарита Станкова

3 кр.

 

 

LOGB814 Самостоятелна работа: методи на работа с деца и възрастни с нарушения на четенето

гл. ас. д-р Екатерина Тодорова

3 кр.

 

LOGB812 Семинар: Проблеми в здравето и безопасността, превенция, комуникативни взаимодействия

гл. ас. д-р Полина Михова

3 кр.

 

LOGB816 Проект: разработка на програма за ранна превенция на комуникативните нарушения

доц. д-р Виолета Боянова

12 кр.

 

обратно нагоре