����������������������� ���� ������������ �� ������������������ �������������������� ���������� ���������������, �������������� ���� ����������������, ��������-������, 27.04.2012, ����������

������.��-�� ������������ ����������������


Презентация

слайд 1

Назад

Напред

 

Токсичност на фенола и фенолните производни върху човека

 

Галина Сачанска

Нов Български Университет, Монтевидео 21, 1618 София, България

 

 

 

Фенолът е моноциклично ароматно съединение с подчертана токсичност върху прокариотните и еукариотните организми. Разгледани са начините за получаване на фенола и някои резултати от научни  изследвания от последните 10 години относно токсичните ефекти на фенола върху експериментални модели като клетъчни линии, дрозофила, птици, мишки и зайци. Описани са и експериментални изследвания върху подтискането от фенола на експресията на гени, отговорни за синтезата на противовъзпалителни цитокини и специфични протеини, осигуряващи междуклетъчните контакти. Обобщени са патофизиологичните процеси, възникващи в резултат на контакт с фенол и негови производни. Разгледана е употребата и токсичността и на някои от най-широко използваните в бита и индустрията производни на фенола като орто-нитрофенол, 2,4-динитрофенол, 2,5-динитрофенол, пентахлорофенол и хербицида 2,4-дихлорофеноксиоцетна киселинa. Представени са и някои бактерии, отговорни за деградацията на фенола и неговите производни.

 

Ключови думи: фенол, фенолни производни, токсичност, експериментални модели, бактерии

 

А молба за секция: 3. МЕХАНИЗМИ НА АДАПТАЦИЯ  НА ЖИВИТЕ СИСТЕМИ

 

 

Phenol and phenol derivatives toxicity on human

Galina Satchanska 

New Bulgarian University, Montevideo str., 21, Sofia, Bulgaria

 

Phenol is a harmful monocyclic chemical substance which displays underlined toxic effect on both prokaryotes and eukaryotes.

Aim: The aim of the study is to analyse  the current research on phenol toxicity in vitro and in vivo using experimental models as cell cultures, drosophila, birds, rats and rabbits. Studies on the phenol inhibitory effect over the gene expression is presented as well. Special attention is payed to the expression of genes responsible for the synthesis of anti-inflammatory cytokines and specific proteines of the cell junctions. The origin of human pathophysiological processes due to phenol and phenol derivatives contact are presented. Application and toxicity of the most frequently used phenol derivatives as ortho-nitrophenol, 2,4-dinitrophenol, 2,5-dinitrophenol, penthachlorophenol and the herbicide 2,4-dichlorophenoxiacetic acid is discussed and data about the currently known bacteria possessing capability to biotransform phenol and its derivatives are presented.

Key words: phenol, phenol derivatives, toxicity, experimental models, bacteria

 

 

 

 

 

обратно нагоре