Редакционна колегия:
Проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
Доц. д-р Десислава Бошнакова
Доц. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Руси Маринов

Отговорен редактор:
Христо Бонев, докторант

Научно ръководство:
Проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието

Снимка на корицата:
Татяна Илиева

ISSN 1310-8670

 

Измина първото десетилетие на двадесет и първи век. Неясно защо придаваме на кръглите числа сакрално значение. Рационални основания за вменяването на съдбовен смисъл в кръглите годишнини няма, емоционалните остават необяснени. Единствено традицията е основание за самооценка в подобен момент. Така, нека се придържаме към традицията: в началото на последното десетилетие на двадесети век е поставена основата на департамент „Масови комуникации” с експериментална програма по ПР (на 11 март 1991). Тогава е открит и първия семестър на НБУ. Следващите години надграждат на тоя фундамент специалностите Персонифицирана аудиовизуална журналистика, Продуцентство в средствата за масова комуникация, Управление на масовите комуникации, Управление на ПР.

В края на десетилетието в департамент „Масови комуникации” се обучават 528 студенти в общо пет програми: две бакалавърски - ПР и Журналистика; две магистърски – Управление на масовите комуникации и Управление на ПР; една докторска програма по масови комуникации. Така всеки наш студент може да получи след успешна защита и трите степени на висшето образование в България - бакалавър, магистър, доктор.

В последната година от първото десетилетие на новия век излиза и петнадесетото издание на Годишника на департамента. Това е издание с утвърдена през годините традиция да представя студии на преподаватели и оригинални студентски разработки. Годишникът е възможност за публична оценка на научната работа на преподавателския състав, за оценка на студентските постижения, възможност за комуникация между всички нас.

И без повече да се задълбочавам в самооценките, желая успех на петнадесетото издание на Годишника на департамент „Масови комуникации”. На добър час!

 

Доц. д-р Михаил Мелтев

Ръководител на департамент „Масови комуникации”