Внимание!

Нямате инсталиран Flash Player 6. Кликнете тук.

Бъдещето на туризма е в използването на природния и културен ресурс, без той да бъде унищожаван. Той свързва традициите на местната култура с търсенето на модерния човек за нови впечатления и преживявания. Удоволствието от срещата с непознати светове се свързва с устойчиво развитие на отдалечени региони. Това осигурява препитание, което опазва и развива природното и културно наследство. Програмата по Международен алтернативен туризъм на НБУ може да Ви научи на осъществяването на този двустранен процес.

Програмата се предлага в редовно и дистанционно обучение. Обучението преминава през курсове по международен алтернативен туризъм: екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, теренни проучвания на туристически дестинации и/или обекти за алтернативен туризъм.
Обучението в програмата с дистанционна форма се осъществява чрез съботно-неделни консултации, излъчвани и оn-line чрез камери в реално време, on-line текущо оценяване и финален изпит.

Програмата в редовно и дистанционно обучение е идентична, което предоставя възможност за комбинирано обучение.

Програмата дава на завършилите студенти възможност за реализация в областта на международния алтернативен туризъм.

Алтернативният туризъм има задачата да създава и реализира туристически продукти, които да са в хармония с природата. При алтернативната форма на туризъм важи разбирането, че туризмът трябва не само да не пречи, но и да благоприятства съхранението на природата.

Разнообразните курсове представят различните форми на алтернативен туризъм и възможностите за реализация на туристически продукти на международно и местно ниво.

2011 © Нов български университет