Реформираща се публична администрация

 

 

Публикуваните научни разработки в том 6 на Годишника на Центъра по публична администрация на Нов български университет за 2011 г. представят приносните резултати от научно-изследователската работа на авторите им - преподаватели на НБУ и докторанти от докторска програма "Публична администрация" на НБУ. В изданието са включени и авторови публикации на партньори на Центъра по публична администрация на НБУ – преподаватели от ВСУ "Черноризец Храбър" - Варна и от Университета по управление "ТИСБИ", гр.Казан, Русия, както и докторант от ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград. Тематично разработките са обособени в следните тематични области:

  • История - исторически перспективи на местното управление и изграждане на българската държавна администрация в първите години след Освобождението;
  • Парламент и правителство - институционалните параметри на регионалните парламентарни сътрудничества, процедурни и функционални проблеми на правителството и парламента;
  • Планиране и маркетинг - проблеми на стратегическото планиране в публичния сектор в Република България, субфедералната практика на индикативното планиране в Русия и социалния маркетинг в публичния сектор;
  • Образование - приоритетите на образователния процес в Европейския съюз, промяната на културните нагласи чрез антикорупционно образование и извънаудиторните курсове, като част от образователния процес в НБУ;
  • Служители в публичната администрация - изграждане и развитие на системата за оценка на изпълнението на държавните служители в българската публична администрация и възможности за оптимизиране на възнагражденията на служителите от МВР;
  • Дейности на публичната администрация - пространствена инфраструктура на данни и пазар на информационни системи (ГИС) в Република България, Общинските пазари в София - проблеми и задачи и процес на хармонизиране на системата за допинг контрол в България, в контекста на глобалната антидопингова политика;
  • Функции на обществения посредник - доверието в местните правителствени институции и ролята на омбудсмана: случаят на София.

Представените теоретични и приложни разработки имат актуално значение и акцентират върху историческото развитие и реформирането на публичната администрация. Същите могат да се ползват при обучението на студенти и докторанти, от преподаватели и изследователи, от експерти и специалисти в областта на публичната администрация.