Исторически аспекти и развитие на публичната администрация

 

 

Публикуваните научни разработки в том 7 на Годишника на Центъра по публична администрация на Нов български университет за 2012 г. представят приносните резултати от научноизследователската работа на авторите им - преподаватели на НБУ и докторанти от докторска програма "Публична администрация" на НБУ.

В изданието са включени и авторови публикации - студии и статии, на партньори на Центъра по публична администрация на НБУ:

- преподаватели от Департамент "Икономика" и Центъра за изучаване на рисковете и сигурността на НБУ;

- преподадаватели от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - гр.Варна, и Югозападен университет „Неофит Рилски“ - гр.Благоевград;

- чуждестранни преподаватели от Орловската регионална академия за държавна служба - гр.Орел, Русия и Башкирската академия за държавна служба и управление при Президента на Република Башкортостан - гр.Уфа, Русия.

Тематично научните разработки са обособени в следните области:

  • История и държавно управление;
  • Регионално и местно управление;
  • Реклама и иновации в публичния сектор;
  • Образование и спорт;
  • Управление на човешките ресурси;
  • Публично-частни партньорства и външен одит в публичния сектор.

Публикуваните теоретични и приложни научни разработки имат актуално значение за организацията и управлението на публичната администрация. Същите акцентират върху историческите аспекти и развитието на публичната администрация, управлението на човешките й ресурси, както и усъвършенстване на отделни дейности, отнасящи се до по-ефективно предлагане на публични услуги.

Научните разработки могат да се ползват при обучението на студенти и докторанти, от преподаватели и изследователи, от експерти и специалисти в областта на публичното управление и публичната администрация.