Изследователски проблеми на публичната администрация

 

 

Публикуваните научни разработки в том 8 на Годишника на Департамент "Публична администрация" на Нов български университет за 2013 г. представят приносните резултати от научноизследователската дейност на авторите им - преподаватели на НБУ, студенти от бакалавърска програма "Администрация и управление", от магистърска програма "Управление на културните институции" (Артмениджмънт) и от магистърска програма "Управление на проекти по фондове и програми на Европейския съюз" на НБУ.

В изданието са включени и авторови публикации - студии и статии, на партньори на Департамент "Публична администрация":
-преподаватели от Департамент "Икономика" на НБУ;
-преподадаватели от катедра "Администрация и управление", при Факултет "Международна икономика и администрация" на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - гр. Варна, и катедра "Стопанско управление", при факултет "Управление" на Икономически университет - гр. Варна;
-преподавател от катедра "Държавно управление и право", при Хуманитарен факултет на Полтавски национален технически университет "Юри Кондратюк" - гр. Полтава, Украйна.

Тематично научните разработки са обособени в следните области:

  • История и публично управление;
  • Местно управление и самоуправление;
  • Обучение и професионална подготовка по публичнаадминистрация;
  • Публични финанси;
  • Реклама и иновации в публичния сектор;
  • Филмово производство.

Публикуваните студии и статии имат актуално значение за организацията, управлението и функционирането на публичната администрация. Същите акцентират върху историческите аспекти и проблемите при модернизация на публичното управление в посткомунистическите държави, развитието на местното управление и самоуправление, връзката между общественото мнение и вземането на решения от общинския съвет, обезлюдяването на българското село, особеностите на системата за професионална подготовка и преподготовка на служители на публичната администрация в Република България, съвременните подходи и методи на обучение на възрастни в програми по публична администрация, управлението на външния одит, изследването на данъците и осъществяването на данъчен анализ, ролята на социалните медии, социалните мрежи и изграждането на рекламна комуникация в администрацията, както и ролята на публичните институции за повишаване конкурентноспособността на филмовото производство.

Научните разработки могат да се ползват при обучението на студенти и докторанти, от преподаватели и изследователи, от експерти и специалисти в областта на публичното управление и публичната администрация.