Държавно управление, публични политики и публична администрация

 

 

Публикуваните научни разработки в том 9 на Годишника на Департамент "Публична администрация" на Нов български университет за 2014 г. представят приносните резултати от научноизследователската дейност на авторите им – преподаватели, студенти и докторанти в програмите на департамента.

В изданието са включени и авторови публикации - студии и статии, на партньори на Деапртамент "Публична администрация" на НБУ:

         - преподавател от катедра "Държавно управление и право" при Хуманитарен факултет на Полтавски национален технически университет "Юри Кондратюк" - гр. Полтава, Украйна;
         -  преподаватели от Департаменти "Икономика", "Бизнес администрация" и "Национална и международна сигурност" на НБУ.
Тематично научните разработки са обособени в следните области:
  • Държавно управление и местно самоуправление;
  • Публични политикии проектна дейност;
  • Урбанистика и публична собственост;
  • Реклама и иновации в публичния сектор;
  • Икономика и публични финанси;
  • Лидерство в публичната администрация;
  • Образование и професионална подготовка.

Публикуваните студии и статии акцентират върху: държавното управление в посткомунистическите страни; формирането на NUTS регионите  и влиянието им върху териториалната структура на страните-членки на Европейския съюз; участието на гражданите в местното самоуправление в България; състоянието и бъдещите възможности за развитие на селските райони в България; особеностите на обществената среда, сред които се формират и реализират публичните политики; културните различия, като фактор за успеха или провала на един проектен екип; реализирането на публични урбанистични политики за устойчиво развитие; отношенията „частна собственост и лична свобода“ и „публична собственост и обществен интерес“; символичните значения на „синия цвят“ и защо той се определя като цвят на публичната администрация; въвеждането на интелигентно административно управление и електронното управление в България; методи и практики за осъществяване на контрол и регулация на икономическите дейности; пропедевтика на подоходните данъци в България; качеството на вътрешния одит в публичния сектор; контролът на усвояваните средства, предоставяни от Европейския съюз; ръководителят-лидер в публичната организация; изграждане на образователната система в началото на Третата Българска държава; професионалната подготовка на служителите от МВР в България.

Научните разработки могат да се ползват при обучението на студенти и докторанти, от преподаватели и изследователи, от експерти и специалисти в областта на държавното управление, местното самоуправление и публичната администрация.