Проблемни аспекти в публичното управление и публичната администрация

Публикуваните научни разработки в юбилейния том 10 на Годишника на Департамент "Публична администрация" на Нов български университет за 2015 г. представят приносните резултати от научноизследователската дейност на авторите им – преподаватели, студенти и докторанти в програмите на департамента.
В изданието са включени и авторови публикации - студии и статии, на партньори на Департамент "Публична администрация" на НБУ:

 • преподавател от Института за държавна служба и управление при Руската академия за народно стопанство и държавна служба при Президента на Руската федерация;
 • преподавател от катедра "Държавно управление и право" при Хуманитарния факултет на Полтавския национален технически университет "Юри Кондратюк" - гр. Полтава, Украйна;
 • докторант от докторска програма „Мениджмънт на различията и управление“ на НБУ от гр. Астана, Казахстан;
 • преподаватели от Департаменти "Икономика", "Бизнес администрация" и "Национална и международна сигурност" на НБУ.

Тематично научните разработки са обособени в следните области:

    • Регионално развитие, публични политики и законодателство;
    • Икономика и публични финанси;
    • Реклама и иновации в публичния сектор;
    • Образование, статут, отговорности и нормиране на служителите от публичната администрация;
    • Антидопингова дейност на служителите от публичната администрация;
    • Чуждестранен опит в публичното управление.

 

Публикуваните студии и статии акцентират върху: идеята за интелигентна специализация в европейското териториално пространство; оценката на въздействието на политиките; икономическата и социална интеграция на социално слабите в България; анализ на въздействието на регулациите като част от законодателния процес; новата роля и функции на Българската народна банка през призмата на европейския надзорен механизъм; реформата във външния одит в публичния сектор; недооценената реклама в публичния сектор; е-демокрацията и участието на гражданите в управлението; развитието на е-управлението в Европейския съюз и мястото на Република България в този процес; студентът в центъра на образователния процес и какво означава това за управлението на университета; спецификата на маркетинга в образованието; многообразието на статути и отговорности на служителите от публичната  администрация в Република България; нормирането на служителите в звената за управление на човешките ресурси и във финансовите звена на МВР; новите стратегии, партньорства и международно сътрудничество в антидопинговата област; понятията «управление» и «публично управление» в общата теория на публичното управление; реформата на системата за държавно управление в Украйна и нейните благоприятни фактори и бариери; перспективите на Eвразийската интеграция и националната политика на Казахстан.
Научните разработки могат да се ползват при обучението на студенти и докторанти, от преподаватели и изследователи, от експерти и специалисти в областта на публичното управление и публичната администрация.