Годишникът на департамент „Администрация и управление“ 2016 г. се явява първоприемник на годишника на департамент „Публична администрация“, излизал в продължение на 10 години.

След обединението на департаментите „Бизнес администрация“ и „Публична администрация“, се създаде възможност за ново, по-разширено академично сътрудничество и по-широко научно поле, чиито израз намери отражение в тематиката и структурата на сборника.

В него освен преподаватели и докторанти от трите секции на департамента, със студии и доклади участват и колеги от Русия и Германия.

Първият том на този сборник е посветен на 25 годишнината от създаването на Нов български университет и е научно-образователен продукт, чрез който авторите му изразяват уважението си към труда и всеотдайността на всички участници в този смело експериментиран духовен градеж.

Проф. д-р Людмил Георгиев

 

 Yearbook of the Department of Administration and Government 2016 appears as a continuation of the Department of Public Administration’s yearbook, went out for 10 years.

After the merger of the departments of Business Administration and Public Administration a new opportunity arise for more advanced academic cooperation and wider scientific field, whose expression reflected in the themes and structure of the collection.

There, besides professors and graduate students from the three sections of the department of studies and reports involved colleagues from Russia and Germany.

The first volume of this collection is dedicated to the 25 anniversary of the New Bulgarian University and is a scientific and educational product through which authors expressed respect for labor and dedication of all participants in this boldly experimented spiritual construction.

Prof. Ljudmil Georgiev, Ph.D.