Навигация


доц.д-р Янчо Стоянов Найденов
доц.д-р Ботьо Станимиров Захаринов
Рецензент: доц.д-р Евлоги Марков
ISBN 9789545357299

 

Главна

 

                                        

НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Департамент: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

 

 

доц. д-р Янчо Найденов       доц. д-р Ботьо Захаринов

 

 

ЕSCB 724 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ

 

СОФИЯ

2012 г.

 

 

Настоящият учебник е предназначен за студентите от Нов Български Университет от програми „Екология и управление  на околната среда” и „Науки за земята и алтернативни енергии” - редовно и дистанционно обучение. В тематично отношение предлаганото учебно помагало е разработено на базата на учебната програма на научната дисциплина Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите. От предложения учебен материал студентите ще получат необходимите знания свързани с строежа, структурата и свойствата на почвата, като среда за обитаване, както и за замърсяването на почвата. На съвременно ниво са разгледани въпросите свързани със същността на замърсяването, видовете източници на замърсяване, както и за отделните видове замърсители. В подходяща форма се представени проблемите свързани с торенето, като елемент на съвременното земеделие, развитието и алтернативите на растителната защита, ролята на пестицидите, като замърсители на околната среда. Подобаващо внимание е отделено на радиационното замърсяване, както и на екологичните, социални и икономически последици от замърсяването на почвата. Заедно с това авторите дават и съвременните пътища за опазване на почвата и минимизиране на щетите от торенето и приложението на пестицидите.

В този обем и съдържание предлаганият учебник ще бъде полезен не само за студентите от НБУ, но и за тези от другите висши училища, където се изучава екология, теория на околната среда и опазване на природата, или просто любознателни читатели интересуващи се от разглежданите проблеми.

 

 

Автори

 

доц.д-р Янчо Стоянов Найденов

 

доц.д-р Ботьо Станимиров Захаринов 

 

Рецензент: доц.д-р Евлоги  Марков