Съвременни предизвикателства пред публичната администрация

 
Публикуваните научни разработки в Годишника на Центъра по публична администрация на Нов български университет за 2009 г. представят приносните резултати от научноизследователската работа на авторите им – преподаватели на НБУ, докторант и студент в области, отнасящи се до организацията и управлението на различни дейности, осъществявани от публичната администрация.
Съдържанието на отделните разработки включва теми, отнасящи се по-конкретно до:
  • нормативните бариери пред корупцията и проблемите при възлагането на обществени поръчки;
  • кооперирането и координираното управление на големите градове и техните периферии;
  • социално-мрежовият анализ и иновативните електронни услуги, използвани в държавната администрация;
  • теоретичното и практическото обучение на студенти по публична администрация;
  • противодействието на корупцията в здравеопазването и на престъпленията в търговията на дребно;
  • значението на Търновската конституция за развитието на изпълнителната власт в България.
Разработките имат и практико-приложна насоченост. Теоретичните анализи и направените обобщени изводи се съпровождат с конкретни авторски приложни идеи, мнения и предложения за усъвършенстване на организацията и управлението на отделни дейности, осъществявани от структури на българската публична администрация и от образователни институции.
Публикациите в Годишника имат актуално значение и допринасят за усъвършенстването на теорията на публичната администрация. Направените в тях конкретни предложения могат да послужат за предприемане на организационни и законодателни мерки в областта на организацията и управлението на българската публична администрация. Същите могат да се ползват при обучението на студенти, от научни работници, от експерти и специалисти, изучаващи и прилагащи теорията и практиката на публичната администрация.
 
 
Научен редактор
доц. д-р Николай Арабаджийски
 
Коректор
ас. д-р Мариана Димитрова
 
Отговорник за изданието
гл. ас. д-р Мария Николова