Семиотика и философия | Semiotics and Philosophy - Онлайн програма/курс на НБУ за продължаващо обучение

Програма Семиотика и философия
Semiotics and Philosophy
онлайн програма НБУ за обучение по семиотика и философия

студенти НБУ, студенти - курс семиотика и философия
Вид Програма Семиотика и философия - Онлайн програма за продължаващо обучение по семиотика и философия
Продължителност 1 година (45 преносими ECTS кредити)
Език Английски
Такса 1 300 лв. на семестър
Предишно образования BA (бакалавър) или равностойна степен
Езикови изисквания Добро владеене на английски език (ниво B1-B2)

Happy students, програма семиотика и философия

Общ преглед на програмата Семиотика и философия / Semiotics and Philosophy

Програма Семиотика и философия / Semiotics and Philosophy е онлайн университетска програма за продължаващо обучение, по семиотика и философия. Структурирана в лекции и дискусии, програмата се стреми да запознае студентите с прагматизма и изследванията върху познанието чрез семиотични методи за анализ.

Сред темите ще откриете: навикът и промяната на навика, паметта и въображението, социалната семиотика и социалните измерения на емоциите. Студентите ще се съсредоточат върху допирните точки между теоретичните дисциплини и емпиричните изследвания, като поставят на изпитание теориите чрез изследване на последиците им. Ще придобиете умения за анализиране на текст и ще изследвате възможните приложения на прагматизма.

Програмата дава възможност за участие в Ранноесенната школа по семиотика в гр.Созопол, където ще имате възможността да се срещнете с преподавателите си и да участвате в семинар, воден от международни учени. Програмата завършва със задълбочено самостоятелно изследване на тема по избор

 

Нагоре

 

Цели на обучението

кабинете за обучение в НБУ, обучение по програмата семиотика и философия

Студентите ще се запознаят с прагматизма като метод за проясняване на мисълта и възможните му приложения. Ще придобият умения за представяне на философски аргументи относно прагматизма и концепцията за навик. Ще имат задълбочени познания върху основните дебати върху навика и паметта и ще могат да мислят критично върху различни проблеми за навика и паметта. Ще изучат основните теории за моралните емоции и ще могат да използват познанията си в действителни научни изследвания. Ще се запознаят с Парижката семиотична школа и ще могат да анализират значението на всеки текст, който ги интересува.

 

Нагоре

 

Основни характеристики

Нагоре

 

За въпроси относно програмата:

Корпуси на  НБУ, НБУ обучение по програма семиотика и философия
Доцент Анита Касабова
(contact.semphil@gmail.com)

Мария Кацариду
(contact.semphil@gmail.com)
 

Общ преглед на курсовете

 „Концептуализиране на символи и метафори от всекидневието“ - книга на професор

Курсът на Иван Младенов „Концептуализиране на символи и метафори от всекидневието“ се стреми да запознае студентите с идеите на Чарлс С. Пърс за природата на научните метафори: как те разкриват скрито познание и как нови метафори възникват от философски концепции. Ще изследвате начините, по които концептуализираме света, за да се ориентираме в него. Ние непрекъснато концептуализираме възприятията си. Това е процес на постоянно декодиране и разшифроване на знаците, сред които живеем. Ще откриете, че концептуализирането е равнозначно на учене и натрупване на опит. Ще се запознаете с това как новопридобито знание се „съхранява“ в паметта ни и се превръща в част от опита.

В курса на Младенов „Идеи за познанието“ ще научите за основните теории за познанието от антична Гърция до наши дни. Курсът започва с предсократиците, продължава с Платон и Аристотел и преминава през Средновековието, като разкрива разликите между византийската философия, гръцките мислители и техните римски наследници. Ще се запознаете с творчеството на Августин, Боеций, Тома Аквински, Дънс Скот и Уилям от Окам, за да продължите към британските емпирицисти: Лок, Бъркли и Хюм. Следват идеите на Декарт и Кант, немските идеалисти и обзор на т.нар. „модерна философия“ от XIX век, съсредоточавайки се върху Чарлс Пърс (1839 – 1914).

Курсът на Младенов „Прагматизъм“ ще запознае студентите с трудовете на Чарлс Пърс, смятан за най-значимия американски философ, създател на прагматизма и семиотиката в САЩ. Ще се направи преглед и на лингвистичната европейска традиция, която води началото си от трудовете на Фердинанд дьо Сосюр и е в разцвета си през 60-те години на XX век, представена от учени като Ролан Барт, Пол Рикьор и Юлия Кръстева. Ще се обърне внимание на идеите на Бахтин и Московско-тартуската школа с концепцията за „семиосфера“ и съвременните изследвания върху знакови феномени от естествения свят. Ще запознае студентите и със семиотиката на Умберто Еко и скандинавските школи. Основната цел ще бъде развиване на умение за прилагане на авангардните методи на модерната семиотика, за концептуализиране света на идеите.

Научете още...


 

Курсът на Александър Феодоров „Прагматизъм и навици на мисленето/действието“ се стреми да запознае студентите с историята и развитието на прагматизма чрез концепция, на която рядко се отдава необходимото внимание: тази за „навика“. Ще изследваме нейните превъплъщения във философията на Чарлс Пърс, която ще съпоставим с идеите на Уилям Джеймс, Джон Дюи, Чонси Райт, Александър Бейн и др.

Как познаваме литературата чрез прагматизма и семиотиката? Как познаваме света прагматистки чрез литературата? На тези два въпроса се стремим да отговорим в курса на Феодоров „Прагматизъм и литература“, който е насочен към възможното приложение на теорията на прагматизма в полето на литературознанието. Студентите ще затвърдят знанията си върху Пърсовата представа за метафората и ще се запознаят с идеята за „играта на вдъхновение“ (Play of Musement).

Научете още...


 

Защо навикът е основна концепцията във философията на Пърс? Курсът на главен асистент Рени Янкова „Динамичната Вселена: ролята на навика и промяната на навика във метафизиката на Чарлс Пърс“ представя на студентите новаторски подход към метафизиката на Пърс, като изследва ролята на навика като основополагаща за философията на Пърс. Навикът е правило, което не само полага основите на мисленето и действието, но стои в основата на развитието на Вселената, разбирана като развиващ се разум. Ще разгледаме навика и като феномен, формиращ изтощения слой на реалността, наричан от Пърс „изтощен разум“. Ще се запознаете с проблема за промяната на навика във философията на Пърс и други класически автори. Ще се научите да формулирате собствени хипотези за концепции само частично изяснени от Пърс.

Научете още...


 

Наричаме способността си да съхраняваме значения „памет“. В курса на доцент Анита Касабова „Памет и въображение“ студентите откриват защо тези умствени способности играят важна роля в познанието ни за света и за нас самите. Ще изследваме взаимовръзката на паметта и въображението. Ще разберете повече за автобиографичната памет и как концептуализираме себе си като носители на идентичност. Ще разберем и защо паметта често допуска грешки. Ролята на въображението е пренебрегвана от философията и във всекидневието. Ще преразгледаме този предразсъдък в контекста на изследванията върху познанието на паметта, създаването на мисловни образи и детското въображение.

Емоциите са средство за познание относно морални проблеми. Те имат и своето обществено измерение. Курсът „Морални емоции“ на доцент Касабова се стреми да запознае студентите с изследвания върху емоциите, които насърчават моралното поведение. Срам, вина, смущение, гордост и съжаление са реакции спрямо обществени норми и способността ни за самопреценка, т.е. как възприемаме как ни възприемат. Ще обсъдим ролята на моралните емоции сред различните култури. Вината насърчава ли ни да постъпваме правилно? Чувството ни за срам свързано ли е с обществената ни репутация? Ще изследвате характерни за вашата езикова и културна среда морални емоции и ще сравните резултатите с тези от Европа и Западната култура.

Научете още...


 

В курсът на Мария Кацариду „Семиотика и наратив“ ще се научите как да анализирате текст като система от значения. Курсът се стреми да запознае студентите с Парижката семиотична школа, като се съсредоточава върху теорията и методите за наративен анализ на нейния основател Алгирдас Жулиен Греймас. Ще се научите също да прилагате анализ на наратива върху различни видове текст (литература, кино, видеоигри и т.н.): от елементите на повърхността до скритите дълбоко в текста структура и значение.

Както знаем „съобщенията“ (текстови, филмови, фотографски, публикации в социалните мрежи) не възникват в изолирана среда, а са породени от някого в определени обществени, културни и исторически условия. Курсът на Кацариду „Социална семиотика и методи за комуникация“ ще запознае студентите с основните концепции и модели на комуникация. Ще изследвате различните форми за комуникация, като например пряка (речево общуване), опосредствана (през компютър) или комуникация човек-компютър (изкуствен интелект).

Научете още...


 

Програмата предлага и курс с практически занятия „Английски за академични цели“, воден от доцент Анита Касабова. Курсът се стреми да помогне на студентите, чиито майчин език не е английският, да изучат езика в академичния и културен контекст на тяхното следване. Курсът подпомага участието на студентите в тематичните курсове. Ще придобиете умения за презентиране и развиване на аргументи, както и да пишете добре аргументирани есета на подходящия академичен стил. Онлайн занятията са достъпни през цялата академична година.

Научете още...


 

Ранноесенна школа

Програмата дава възможност да практикувате в областта на семиотиката в Ранноесенната школа в Созопол, древния морски град, разположен на брега на черноморието. Където ще имате пряк контакт с преподавателите и ще участвате в мероприятия , ръководени от международни учени в областта. Ще се занимавате с вълнуващи дебати и ще изследваме темите, свързани с учебната програма. Ще се обсъждат философски теми с други ученици и учители и ще можете да изложите свои собствени тези. Ще работите в малки групи, за да анализирате критично и да оцените семиотична или философска тема и да я представите на аудитория в края на курса.

 

Нагоре

 

Kратки биографии на преподавателите

Проф. д.ф.н. Иван Младенов - преподавател в програмата семиотика и философия

Проф. д.ф.н. Иван Младенов работи в Българската академия на науките. Основният му научен интерес е философията на Чарлс С. Пърс, върху който пише книгата Conceptualizing Metaphors. On Charles Peirce’s Marginalia, публикувана от Routledge през 2006 г. и отново през 2014 г. Книгата е преведена на японски език и публикувана от Keiso-shobo Ltd. в Токио през 2012 г. Младенов преподава философията на Пърс като гост-професор в Залцбург (Австрия), Хелзинки (Финландия), Блумингтън (САЩ), Бремен, Люнебург и Дармщат (Германия). Той изнася лекции в много страни в Европа и Америка. През 2018 г. получава най-високото научно отличие в България – наградата „Питагор“. Имейл: mladenovivan@hotmail.com

 

Д-р Александър Феодоров работи в Българската академия на науките. През 2017 г. защитава докторската си дисертация „Прагматизъм и литература. Навик, норма, метафора“, която изследва философията на Чарлс Пърс и възможното ѝ приложение в областта на литературната теория и хуманитарните науки. Настоящите му научни занимания са насочени към най-слабо изследваната част от философията на Пърс – неговата естетическа доктрина. През 2018 г. печели стипендия „Фулбрайт“. Имейл: a.n.feodorov@gmail.com

 

Д-р Рени Янкова - преподавател в програмата семиотика и философия

Д-р Рени Янкова е главен асистент в Югоизточноевропейския център по семиотични изследвания в Нов български университет. Основният ѝ научен интерес е насочен към философията на Чарлс Пърс, върху когото пише и публикува научни статии. Монографията ѝ „Семиотични орбити. Норма, навик, ритуал във философията на Чарлс Пърс“ е издадена от издателството на НБУ през 2018 г. Имейл: reni.iankova@gmail.com

 
Доцент д-р Анита Касабова - преподавател в програмата семиотика и философия

Доцент д-р Анита Касабова е гост-професор по философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е автор на монографията On Autobiographical Memory, издадена от Cambridge Scholars Publishing през 2009 г., (За автобиографичната памет, НБУ издателство, 2007-а г.) както и на множество статии върху история на логиката и различните аспекти на паметта. Нейните научни интереси са насочени към изследванията на паметта и моралните емоции. В момента работи в интердисциплинарен проект върху срама.Доцент Касабова води бакалавърски и магистърски курсове по английски език за академични цели. Имейл: anita.kasabova@gmail.com

 
Мария Кацариду - преподавател в програмата семиотика и философия

Мария Кацариду предстои да придобие докторска степен през 2018 г. Докторската ѝ дисертация е на тема „Семиотика в анимационните филми“ към Аристотеловия университет в Солун. В момента работи върху видеоигри и интерактивни форми на разказване. Водила е курсове като Scriptwriting and Storyboarding в Йонийския университет и Semiotics in Animation Films в Аристотеловия университет. Има опит в дистанционното обучение на магистри. Публикувала е множество статии и глави от книги върху анимация, видеоигри, кино, наратив, семиотика и адаптиране. Имейл: mkatsaridou@gmail.com

 

 

НБУ - общ изглед,  програма по семиотика и философия

 

Нагоре