You need to upgrade your Flash Player
Редакционен съвет:
Проф. Владимир Михайлов, д.н.
Доц. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Руси Маринов

Съставител:
Гл.ас. д-р Росен К. Стоянов


Нов български университет, 2010
ул. “Монтевидео” №21, 1618 София ISBN: 954-535-287-6

УВОД

Всяка една организация се състои от повече от един човек. И в това колкото и да е логично съждение се крие именно и възможността да се проблематизира, тук са и  проблемите и решенията.

Един от основните благоприятни фактори за извършване на дадена работа във всяка една организация е комуникацията. От това и следват непременно въпроси като: как се създават, планират и управляват тези комуникации. Какви познания за групи, публики, лидерство и комуникационни канали трябва да притежаваме? И не на последно място – кой трябва да се грижи за изпълнението на единна вътрешнокомуникационна стратегия в организацията – PR или HR специалистът?

Създаването на среда на положителност в отношенията, на еднопосочност в целите и задачите, търсенето на консенсусното начало по отношение на дългосрочността на общото занимание дори води след себе си несъмнени ползи за организацията.  Администрирането, облечено в любезно, коректно отношение, може да доведе до намаляване въздействието и усещането за бюрократичност. В този смисъл залагането на човешките взаимоотношения е полза с несъмнен дългосрочен ефект.

Когато става въпрос за повишаване продуктивността, определено трябва да отбележим и необходимостта от повишаване не само на корпоративната култура, но и на корпоративната съпричастност, лоялност, на корпоративната идентификация. И то не само посредством „нарочни“ действия като фирмено облекло и фирмен транспорт например, но и истинско вътрешно усещане за удовлетвореност от взаимността и общността в конкретната институция.

Именно изясняването на тези проблемни зони, както и поставянето им на преден план и като основен акцент, задължаващ ефективното функциониране на всяка организация, са в основата на настоящата, дванадесета поредна Лятна школа по ПР, оргаизирана от департамент Масови комуникации на НБУ.

гл.ас. д-р Росен К. Стоянов
научен ръководител на школата

обратно нагоре