ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
 
 
ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ от VІ Лятна школа по ПР
 
 
 
От 16 до 23 юли 2004 г. в І Корпус, зала 310 на Нов български университет, Департаментът по Масови комуникации проведе за шести пореден път лятна школа по Връзки с обществеността. Темата на тазгодишното издание бе “Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”. Сесиите на лятната школа включваха лекции, доклади, академични презентации и научни съобщения на доказани професионалисти в областта на PR, рекламата, на български рекламни и PR агенции и на проведени от тях кампании, доклади и мултимедийни презентации на студенти и докторанти от Нов български университет.
Като неразделна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български летните школи са предоставят отлични условия за студентите сами да подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване в Интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения.
Научни доклади и презентации изнесоха доц. Михаил Мелтев (Нов български университет), Михайлина Абрашева (рекламна агенция I to I), проф. Толя Стоицова (директор на школата) д.пс.н. (Институт по психология, БАН), доц. д-р Татяна Дронзина (СУ “Св. Климент Охридски”), доц. д-р Татяна Буруджиева (СУ ”Св. Климент Охридски”), д-р Росен К. Стоянов (Нов български университет),  д-р Иванка Мавродиева (СУ “Св. Климент Охридски”) и други. Като преход от научното познание към професионалната практика, в последния ден на школата участниците имаха възможност да участват в тренингово обучение, свързано с усвояване на специфични умения за лидерство и работа в екип, проведено от д-р Силвия Цветанска (СУ “Св. Климент Охридски”).
Освен силното научно и академично присъствие, в лятната школа взеха активно участие и доказани практици в сферата на връзките с обществеността като: Андрей Лалов, началник отдел “Координация, планиране и програмиране”, Дирекция “Предсъединителни програми и проекти” на Министерство на икономиката и г-жа Ивайла Илиева, младши експерт в отдел “Координация, планиране и програмиране”, Дирекция “Предсъединителни програми и проекти” на Министерство на икономиката, доц. д-р Минка Златева, ръководител на Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникации и връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Кл. Охридски, д-р Соня Алексиева, PR и член на УС на БХРА, хоноруван преподавател в програма “Туризъм” на департамент “Икономика и бизнесадминистрация” на НБУ и специалността “Пъблик рилейшънс” на ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски”, Димитър Сотиров, изпълнителен директор на Българската  медийна коалиция, изпълнителен секретар на Асоциация “Журналисти за ЕС и г-н Ивайло Гюров, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация” (ИАНТРИ) на Министерство на икономиката.
По атрактивен начин бяха представени предсъединителни програми и проекти на ЕС към Министерство на икономиката, комуникационни варианти на интеркултурни аспекти на евроинтеграцията, както бяха споделени и идеи и послания за образа на България в навечерието на приемането ни в ЕС, а също така на многобройната аудитория бяха  презентирани и резултати от конкурса на Министерство на икономиката за лого и мото на страната.
Обсъжданите теми засегнаха българските медии в процеса на изграждане на единния образ на ЕС в публичното пространство,  обсъдена бе и възможности за създаване на Програма за национална туристическа реклама на България в процеса на присъединяването ни към ЕС: 2004-2006 година.
В края на школата бе направен анализ на поставените цели, които организаторите всяка година залагат, и постигнатите резултати от провеждането на традиционния форум, а именно – повишаване нивото на познание и разбиране за Европейския съюз сред целеви групи /академични преподаватели от различни университети и институции, специализирали се в различни области на комуникацията, медиите и връзките с обществеността, студенти, комуникационни практици, медии/; повишаване нивото на познание и разбиране за предимствата и предизвикателствата при формиране на образа на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз; както и установяване контакти между държавни институции, академични преподаватели от различни университети и институции, специализирали се в различни области на комуникацията, медиите и връзките с обществеността, студенти, комуникационни практици, медии.
След провеждането на дискусиите, кръглите маси, дебатите и тренинга, Директорът на школата – доц. Стоицова, д.пс.н., анализира и обобщи споделения от участниците в школата комуникационен опит при използване на PR дейностите като неотменна част от процеса на присъединяването на България към Европейския съюз.
Настоящият сборник отразява основните доклади, научни съобщения и презентации, изнесени на шестата поредна лятна школа по Връзки с обществеността, организирана от Департамент Масови комуникации на Нов български университет. Вярваме, че сборникът е едно добро учебно помагало за всички, които се занимават с PR и искат да използват научните и практическите достижения в тази сфера в своята собствена професионална дейност.
За поредна година лятната школа по ПР предизвика интереса на голям брой специалисти, преподаватели и студенти.
 
Разпределения (общ брой участници – 102)
 
По демографски характеристики
По пол    По местоживеене    По занимание
Жени    мъже    София    от страната    преподаватели    студенти    практици    други
72    30    99    3    16    70    5    11
 
По месторабота
НБУ    СУ Климент Охридски    ЮЗУ Благоевград    Медии и ПР агенции    Други
74    6    2    5    15
 
Общ брой доклади и научни съобщения – 28
Лектори    Докторанти    Научни съобщения на студенти
18    5    5
 
 
SUMMARY
From 16 to 23 July 2004, for sixth consecutive time Department of Mass Communication of New Bulgarian University were carried out Summer School of Public relations.
The subject of this year issue was The Image of Bulgaria in an EU Joining Process. Summer School sessions had included lectures, reports and presentations of many PR and advertising professionals, and lecturer’s and students’ reports as well.
As an unabolished part of Public Relations programs in New Bulgarian University the Summer Schools of PR afford an opportunity for students and professionals to present their own works, papers, and research projects.
This year presentations and reports were made: Associate professor Tolya Stoitsova (director for the event), D.Sc., Associate professor Michail Meltev, Mihailina Abrasheva (I to I Advertising Agency), Associate professor Tatiana Burudjieva, Ph.D. (Sofia University St.Kliment Ohridski/, Rossen K. Stoyanov. Ph.D. (New Bulgarian University), Associate professor Ivanka Dronzina, Ph.D. (Sofia University St.Kliment Ohridski), Ivanka Mavrodieva, Ph.D. (Sofia University St.Kliment Ohridski) and many others.
Besides scientific and academic presence in this school participated proved practitioners in PR such as Associate professor Minka Zlateva, Ph.D. (Sofia University St.Kliment Ohridski), Sonya Aleksieva, Ph.D., PR and member of Bulgarian Hotel & Restaurant Association, Dimitar Sotirov, executive director of Bulgarian Media Coalition and executive officer of Journalists for EU Association, Ivailo Giurov, executive director of National tourists’ Advertising and Information Agency, Neli Benova, representative of Bulgarian Public Relation Society, PR and Event Manager (PR Point Agensy).
In the presence of a multitude audience were presented final results of Ministry of Economy’s competition for Bulgaria logo and motto.
At the end of this Summer School edition organizers were made analysis of set tasks and evaluation of results achieved, namely – enhancement of knowledge and understanding level of EU among target publics (university lecturers from different universities, experts and practitioners in a great variety of communication, media, PR, etc.); raising the level of comprehension for priorities and challenges under construction the positive image of Bulgaria in EU joining process; establishment of a permanent contacts between government, public institutions, practitioners in PR, students and university professors and media representatives as well.
On this basis were published the present collection of papers with main reports, research works and projects, this being so the organizers and moderators hope that this issue will implement into school appliance, into a handbook for all of us – professionals or academics involved with PR and mass communications.