Навигация


доц.д-р Янчо Стоянов Найденов
доц.д-р Ботьо Станимиров Захаринов
Рецензент: доц.д-р Евлоги Марков
ISBN 9789545357299

Литература

1. Ангелов П. 1988. Екологията на границата между науките. Народна просвета, София, 208стр.

2. Антипов-Каратаев, И. Н. 1968. Физико-химические методы исследования почв. Наука, Москва, 228 стр. .

3. Алпатьев A. M. Развитие преобразование и охраной природной среди. Л., Наука, 1983, с. 240  . Антонова П., Къдрев Т., Влахова М., Вьлев В. Методи за получаване на максимални добавки от силажна царевица, свободна от нитратни натрупвания - В сб. Екологизация на селското стопанство. Ямбол, 1985, с. 107-117.

4. Артамонов В. И. Растения и чистота природной среды. М., Науки, 1986, с. 174.

5. Атанасов, И. 1987. Почвознание и почви на тропика. Земиздат, София, 259 стр.

6. Байков, Б. 2000. Eкология за всеки „Планета 3”

7. Балацкий О. Ф., Голубеев И. P., Чупис А. В. Об одной оценке влияния загрязнения на здоровья население для расчета зкологического ущерба. В кн. Методические и теоретические вопросы гигиена атмосферното воздуха. М., 1973, с. 35-37.

8. Беллер Г. А. Зкзамен разума. М., Мыслъ, 1988, с. 252.

9.Беус А. А., Грабовская Л. И, Тихонов Н. В. Геохимии окружающей среды. М., Недра, 1976, с. 248.

10.  Биолчев А. 1996. Ерозия и борбата с нея. София.

11.  Блэк, К. 1973. Растение и почва, Колос, Москва, 503 стр.

12.   Брощилова, М. 2001. Замърсяване на почвите въздействие върху екосистемите. Университетско издателство “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

13.  Браун Л. Човечеството е изправено пред недостиг на храни. В сб. Състояние на планетата. 1997, с. 39-61.

14.  Будико М. И. Глобальная зкология. М. Мысль, 1977, с. 328.

15.  Ветеринарно хигиенни аспекти на замърсяването на природната среда (ред Я.Караджов). С., Земиздат, 1979.

16.  Гарднър Г. Опазване на обработваемата земя.  В сб. Състояние на планетата. 1997 с. 62-84. Георгиев, И. и М. Манолов. 1999. Екология и устойчиво развитие, Университетско издателство “Стопанство” София.

17.   Герасимов И. П. и др. Проблемы Аральского моря и антропогенного опустывания Приаралья. Проблемы усвоении пустын., 1983, № 6.

18.  Глобальная зкологическая проблема. М., Мысль, 1988 (под редакцията на Морозов Г. И., Р. А. Новиков), с. 295.

19.  Глобус, А. М. 1987. Почвено-гидрофизическое обеспечение агроэкологических математических моделей. Л., Гидрометеоиздат.

20.  Гюров, Г. Ф. и Т. Тотев. 1990. Почвознание. Земиздат, София.318 стр.

21.   Донев Л. Пестицидите - "За" или "Против". Научен живот, 1988, кн. 2, с. 11-113.

22.  Донов В. и колектив. 1978. Рекултивация на промишлени насипи. Земиздат, София, 166 стр. .

23.  Дряновска О., Берберов Е., Василев А. Оловото, замърсител на околната среда. Природа, 1988, кн. 1, с. 11-16.

24.  Зелена книга. 2000. Доклад за състоянието на околната среда през 2000 год.,  София.

25.  Изпълнителна агенция по околна среда. 2001. Годишен доклад за състоянието на околната среда в България, София.

26.   Живков Ж. Природа и общество. 1983, С., Издателство на ОФ, с.

27.  Загоров Орл., Найденов Я. Социална еклогия, С., 1999.

28.  Иоганзен Б. Г. Некоторые теоретические и методологические  вопросы природы. В:  Проблемы природа их ранного просвещения. Новосибирск, 1980, С. 14-30.

29.  Казначеев В. П., А. Л. Яншин. Приобразование биосферы и проблемы зкологии человека. Вестник АН СССР, 1980, № 9, с. 67-71

30.  Кауричев, И. 1975. Почвоведение.Колос, Москва, 496 стр.

31.  Киркова, Й. 1984. Разработка и изследване на сорбционни преобразователи, Дисертация, София.189 стр.

32.  Койнов, В., И. Кабакчиев и К. Бонева. 1998. Атлас на почвите в България. Земиздат, София, 319 стр.

33.  Колев Н. В. 1996. Оценка на основни елементи на енергийния баланс на почвата с електронни средства. Дисертация за научната степен “ДСН.” София, 346 стр.

34.  Колев, Н., К. Каров. 1993. Електронна техника в растениевъдството. Земиздат, София, 309 стр.

35.  Колев, Н.В., Б.Кръстанов, К.Пенев. 1994. Специализирани измерителни преобразуватели за агрофизични параметри с полупроводникови чувствителни елементи. “Стандартизация и метрология”, 6, 14-17.

36.  Крежова, Д. 2000. Дисертация за обр. и научна степен ”Доктор”, 156 

37.  Кук, Дж. Регулирование плодородия почвы, Колос, Москва, 1970, 520 стр.

38.  Ломакин, М., Кочедыков. 1982. Сельское хозяиство за рубежом, №5.

39.  Мардиросян, Г. 2003. Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда. Акад. Издателство “М. Дринов”, София, 207 стр.

40.  Матеева, А. 1995. Земеделие, № 10.

41.  Мишев, Д. и др. 1987. Дистанционни методи в геофизиката и геологията. Техника, София.

42.  Мишев, Д., 1995. Дистанционни изследвания и приложението им в науките за земята. Списание на БАН, кн.1, 9-55.

43.  Могилевский, Б.М. и др. 1982. Тепловой преобразователь потенциала влаги в почве.- Авт.свидет. N 911282, СССР,

44.  Моторина, Л., Н. Забелина. 1968. Рекултивация земель, нарушенных горнодобывающей промишленностью.Москва, Обзор, 89 стр.

45.  Найденов Я. Влияние на замърсяването на атмосферата, хидросферата и литосферата върху здравето на населението. В сб. Научни трудове на ВФСИ „Д. А. Ценов" - Свищов, 1991, т.26.

46.  Найденов Я., Оценка на социалните последици от замърсяване на околната среда., В сб. „Бизнес и управление", СА „Д. А. Ценов", Св. 1993, кн.4, с. 20-28.

47.  Найденов Я. Екологическа и индустриална сигурност. С., 2002, с. 56.

48.  Найденов Я., Екоразвитието. В сб. „Актуални проблеми на екологията, 1999, с. 182-198.

49.  Найденов Я., Захаринов Б. Актуални аспекти на екологическата сигурност. С. 2004., с.64.

50.  Назърски, Т., Н. Вичев и др. 1992 .Зависимост "радиояркостна температура - влажност на земната повърхност" при аеродистанционни и синхронни наземни измерваниял Бълг. геофизично спис., кн.4.

51.  Наредба № 96/26 – Рекултивация на нарушени терени.

52.  Новикова, А. В.2004. Засоленные почвы, их разпространение в мире, окультивирование и вопросы экологии, Харьков, 119 стр.

53.  Олдак П.  Равновесное природопользование. Взгляд зконо мис та. Наука, Новосибирск,

54.  Панников, В. 1980. Эрозия почв и борьба с ней. Колос, Москва, 365 стр.

55.  Пенков М. и колектив. 1992. Класификация и диагностика на почвите в България във връзка със земеразделянето, Земиздат, София, 151 стр.

56.  Пенков, Д. Марин. 1989. Почвите в България. Опазване и подобряване. С., Наука и изкуство стр.

57.  Пенков, М. 1986. Мелиоративно почвознание, Техника, София, 305 стр.

58.  Петков Г., Б. Байков. Екологизация на технологиите в животновъдството. С., БАН, 1988, с. 170.

59.  Петров П. и др. Течен оборски тор. С., Земиздат, 1983.

60.  Прокофьев О. Н. Защита растений: Настоящее и будущее. Ново си  бирск, Наука, 1983, с. 159.

61.  Райков, Л., И. Стоянова. 1990. Радиация и земеделие. Земиздат, С., 144 стр.

62.  Райков, Л., Х. Чулджиян и др. 1984. Проблеми на замърсяването на почвата. Земиздат, София, 165 стр. .

63.  Райков, Л., И. Стоянова. Радиация и земеделие. Земиздат, С. 1990., 144 стр.

64.  Райков, Л., Х. Чулджиян и др. Проблеми на замърсяването на почвата. Земиздат, София, 1984. 165 стр

65.  Рамад Ф. Основи прикладной зкологии. Л., Гидрометеоиздат, 1981, с. 554.

66.  Реймерс Н. Ф., А. В. Яблоков. Словарь терминов и понятни связанных с охраной живой природы. М., Наука, 1982, с. 114.

67.  Реймерс Н. Ф. Современные и переспективные проблемы зкологизация. В. сб. Свиеко, 1981, Свищов, т. II, с. 501-513.

68.  Розанов Б. Г. Основы учения об окружающей среде. М., МГУ, 1984, с. 371.

69.  Стадницкий Г. В., А. И. Родионов, Зкология. М., Висшая школа, 1988, с. 272.

70.  Стоянов, С. 1999. Тежки метали, “Пенсофт”, София Станев И. 1979. Почвена ерозия и борбата с нея. ДИ “Техника”, София.

71.  Станева, Д., 2004. Замърсяване на територията на България с техногенни радионуклиди след аварията в Чернобилската АЕЦ и трансфера им в растенията. Дисертация за обр. и научна степен “Доктор”, София, Библиотека на ИП “Н. Пушкаров”, 148 стр.

72.  Станчев Л., Д. Бобошевска. 1965. Ръководство за лабораторни упражнения по агрохимия. Хр. Г. Данов, Пловдив, 118 стр.

73.  Станчева, Й. 1999. Агроекология Агри ООд.

74.  Станчева, Й. 2000. Екологични основи на земеделието, Пенсофт, София.

75.   Стоилов, Д. 1997. Основи на инженерната екология, Университетско Издателство, Благоевград.

76.  Стойнев, К. 2004. Основи на екологичното земеделие.

77.  Стоянов, С. 1999. Тежки метали, “Пенсофт”, София.

78.  Томов В. 2002. Индустриална и екологична сигурност София.

79.  Хэнкс, Р., Д. Ашкрофт. 1985. Прикладная физика почв. Гидрометеоиздат, Ленинград, 151 стр.

80.  Цалев, Д., Т. Петков. 1996. Атомно абсорбционен анализ. Изд. на СУ, София, 189 стр.

81.  Цолова, В., М. Банов, Пл. Иванов. 2004. Антропогенни промени при канелените горски почви в резултат на добива на уран. Сб. Доклади на “Балканиреко 04”.

82.  Чирков, Ю. И. 1982.Основы агрометеорологии. Л., Гидрометеоиздат.

83.  Чудновский, А.Ф. и др. 1985. Аэродистанционно-приземное зондирование сельскохозяйственных полей. Гидрометеоиздат, Ленинград.

84.  Чулджиян, Х.. 1995. Замърсяване на почвите с тежки метали край Пловдив и мерки за неговото преодоляване. Сб. на семинар на БК"Залцбургски семинар", София.

85.  Чудновский, А.Ф. и др. 1985. Аэродистанционно-приземное зондирование сельскохозяйственных полей. Гидрометеоиздат, Ленинград.

86.  Щербаков, А., И. Рудай. 1983. Плодородие почв, круговорот и баланс питательных веществ. Колос, Москва, 190 стр. Чирков, Ю. И. 1982.Основы агрометеорологии. Гидрометеоиздат, Ленинград.

87.  Чулджиян, Х.. 1995. Замърсяване на почвите с тежки метали край Пловдив и мерки за неговото преодоляване, Сб. на семинар на БК"Залцбургски семинар", София,

88.  Школенко Ю.А. Эта хрупкая планета. М., «Мысль», 1988, 141 с.

89.   Agrarian Report 2002, 2003, 2004. Ministry of Agriculture and Forestry

90.  Borrows H.I. Soil pollution and its influence on plant quality .- J. Soil Water Conserv., 1966, v. 21, p

91.  .Boteva, D. Analysis of options for sustainable land management through agri-environmental practices, Discussion report - Project „ Capacity Building for Sustainable Land Management in Bulgaria", 2005. p. 13.

92.  Boza – Barducci Experiencas sobre  el amples del control biologico y de los metodos de control integrado de las plagas del agrodonero  en el Valle de Canete.- Proc. Sem.Sur Production Cotonniereq 18-19  Mai 1965, Washington.

93.  Brawn L.R.  Human food Production as a process in biosphere.- Sci. Am   Vol. 223, n 3, p. 160-170. 

94.  Bryant F.J., Chemberlain A.C. Radiostrontium in soil, grass milk and bone in UK; 1956 results - J. Nuclear Energy 1957, n 6, p. 22-44.

95.  De Bach P. biological control of insect pest and weeds- Charman and Hall, 1964, 844 p.

96.  De Witt J.B. Effects of chlorinated hydrocarbons  insecticides upon quailand phessnt .- J.Agric. Food Chem., 1955, vol. 3., p. 672.

97.  De Witt J.B., George J. L. Direct  effects of pesticides on field population. C. Agricultural pest-control imported fire-ant.- In : “Pesticide – Widlife Review 1959, Circ. 84, 1960, p.7-13

98.  Didier R. Effets du 2. 4, 5, T et de la Semazine  sur le development de l’embryon d’oiseau.- These de Doctorat de 3 0 cycle. Univ. Clermon. Julliet, 1972. – 62 p.

99.  Dolphin G.W., Marley W.G. Risk evaluation in relation to the protection of the public in the event of accidents at nuclear installations.- In : Enverinomental contamination by radioactive materials ^.  Symp.,AIEA, Vienne, 24-28 Mars, 1969, p. 241-254.

100.    Discussion reports on Analyses of the possibilities for mitigating the impact of land degradation in the water management sector. - Project „Capacity Building for Sustainable Land Management in Bulgaria", p. 17.

101.    Discussion reports on Analysis of the options for the sustainable land management in the urban areas and in the process of the development  the transport infrastructure. - Project „Capacity Building for Sustainable Land Management in Bulgaria", p.36.

102.    Eskholm E. Conservation for Survival IUN. Development Forum, Geneva, 1978, p. 3

103.    Filcheva E., Rousseva S., Kulikov A., Nedyalkov S., Chernogorova Tz. Organic carbon stocks in soils of Bulgaria. In: J.M.Kimble, R. Lai, R.F. Follett (eds.) Agricultural Practices and Policies for Carbon Sequestration in Soil, Lewis Publ, CRC Press, Boca Raton, FL, 2002, USA: 471-476.

104.    Filcheva E., Rousseva S. Organic carbon stocks in Bulgarian soils grouped according to the revised legend of the FAO-UNESCO soil map of the world. In: A.Bieganowski, G. Jozefaciuk and R. T. Walszak (eds) Modern Physical and Physicochemical Methods and their Applications in Agroecological Research. Lublin-Sofia, 2004. 36-42.

105.    Georgiev G. Entrepreneurship in animal breeding - status and trends. Agricultural Economy and Management. 2005. 2, 28 - 32.

106.    Haller N., Walkers D..F. Impact of changing patternsof energy use on community air quality.- J. Air.Pollution Control Ass., 1965, vol.15 n 9, p.423-428.

107.    Hunt E., Bischoff  Inimical effects on wildlife  of peroidec application of DDT to Clear Lake.- Calif. Fish. Game. 1960, vol., 46, n 1, p. 91-106

108.    Ide F., P. Effects of forest spraying with  DDT on aquatic insects of salmon streams in New Brunswink. – J. Fish. Res. Board Canad., 1967, vol.24, n 9, p. 769-805

109.    Jacobson M. Insect sex attractants.- Wiley ed., 1967, 154 p.

110.    Keilling  J. Pollution des soils.- Cah. Ing. Agron., 1970, n 247, p. 87-88

111.    Lamger W. The black death.- Sci. Am., 1964, vol. 210. n 2. p. 114-121

112.    Langham W.H. Biospheric contamination by radioactive fallout.- In Fowler “Radioactive fallout, soils plants, foods, man” Elsevier ed., 1965, p.1-18

113.    Lichtenstein E.P. a. Insecticidal residues in cucumbers and alfafa grown on aldrin

114.    heptachlor treated soils.- J. Econ. Entom., 1965, vol. 58. n 4, p. 742-746

115.    Lundholm B. Interaction betweein oceans and terstrial ecosystems.- In Singer. “Global effects of enverinmental contamination”. Reidel ed., 1970, p., 195-201

116.    Lutz – Ostertag Y., Lutz H., Action nefaste de l’erbecide 2,4 D  sur le development embryonnaire et la fecondite du gibie a plume . C. R. Ac. Sci., Paria, 1970 vol. 271, p.2418-2421.

117.    Meittinen J. K .Assessment of radioactivity in man .- Proc., 2e Symp., Heidelberg. Int. Agency of Atomic Energy.Vienne, 1964, p.193.

118.    Miettinen. The present situation and recent developments in the accumulation of Cs , Sz , and Fe" in Arctic foodchains Pros. Sem. Vienne, 24-28 Mars, 1969. Agence Jnt. d е Energic Atomique, Vienne, 1969, p. 45-50

119.    Menhinick E.F. Comparison of invertebrate populations of soil and litter of mowed grasslands in areas treated and untreated with pesticides.- Ecology, 1962, p., 556-561Moore C.E. Some physical and biological aspects of air pollutants.- IEE Trans. On nuclear Sci., 1971, v. NS-18, n 1, p. 13-18

120.    Moore N.W., A. synopsis of the pesticide problem.- Acad.Press, 1967, p. 75-12`9.

121.    Moore N.W., Tatton J., O’G Organohlorine insecticide residues in the eggs of sea birds.- Nature, 1965, vol., 207, p.42-43

122.    Moore N.W., Walker C.H. Organic chorine insecticide residues in wild birds.- Nature, 1964 , vol., 201, p.1072-1073

123.    Nash R.G.., Woolson C. A. Persistance of chlorinated hydrocarbons insicticides in soil.- Science, 1967,vol. 157, p.224-227

124.    Newson L.D. Concequences of insecticidesuse on non-target organisms.- Ann.Rev.Entom., 1967, vol. 12, p. 257-286.

125.    Odum E.P. Fundamentals of Ecology.- Saunders ed., 1959, 546 p.

126.    Odum E.P. Ecology.-Holt London ed., 1971, 152 p.

127.    Our Common Future: The World Commission on Environment and Development. Oxfort: N.Y. 1987, p. 2.

128.    Peakall D.B. Effect of DDT on calcium uptake and vitamine D metabolism in birds.- Nature, 1969, vol.224, n 5225, p. 1`219-1220

129.    Pratt C.J. Chemicals fertilizers.- Sci.Am., 1965, vol.212, n. 6, p. 62-72.

130.    Ramade Fr., Conribution a l’etudedu mode action de sertains insecticides de synthese plus particulierementdu lindaneq et des phenomenes  de resistence a ces composes chez Musca domestica L., -Ann.Inst. Agron., Paris, 1967, p. 268

131.    Ramade F. Crise de l’energie et resources.- Bull.Ecol., 1974, vol.5, p, 185-206

132.    Ramade F. Ecotoxicologie,- Masson ed., 1977, 205 ,,,=

133.    Rudd R.L. Pesticides and the leving landscape. Univ. Wisconsin Press., 1964, p. 320.

134.    Rudd R.L. Pesticides.- In : Murdoch.. “Environment. Resourcesq pollution and society” Sinauer ed., 1971, p. 279-301=

135.    Rudd R.L. Guenelly R.E. Effects of DDT, toxaphen and dieldrin on feasant reproduction.- Auk. 1956, vol. 73, p. 529-539.  

136.    Ruseva, T. Raichev, M. Banov. Vegetation residue - waste or richness, In: R. Dilkova at all (editor), Management, utilization and conservation of soil resources, Proceeding, National Conference with international participation, PublishSighSet-Eco, 2005,  Sofia 127-132.

137.    Smith F.e.a.Phosphorous cycle.  In „ Man in the living enviroment„, Hasler, Wasconsin Univ. Press, 1972, p.48-58.

138.    Smith G. H. Conservation of natural resources’ ) 4. ed.- Wiley ed., 1971`, 684 p.

139.    Smitt J. e. a. Cycles of elements.- In: Hasler, Inger, Borman, Blair. “ Man in the leving environment “. Univ. Wisconsin Press, 1971, p.41-80.

140.    Smitt J. “Torrey –Canyon “, Pollution and marine life.- Cambridge Univ. Press 1968, 210 p.

141.    Smitt J.. Van den Bosch R. Integradet control. – In : Kilgoreq Doutt.” Pests control”, Acad. Press, 1967, p. 295-340.

142.    Wirster D.H.,  Wirster C. F., Strickland W.N. Bird mortality fllowing DDT spray for Dotch elm disease.- Ecology, 1965, vol., 46, ) 4, p. 488-499.

143.    Rhoades, J.D., van Schilfgaarde. 1976. An Electrical Conductiviti Probe for Determining Soil Salinity. Soil Sci.Soc. J. of Am., vol.40.

144.    Ragab, R. 1995. Towards a continuous operational system to estimate the root zone soil moisture from intermittent remotely sensed surface moisture. Journal of Hydrology 173, pp.1-25.

145.    Phene C. and al. 1981. Scheduling and Monitoring Irrigation with the New Soil Matric Potential Sensor. Proceedings of the ASAE, Irrigation Scheduling Conference.

146.    Meadows, D. H., D. L. Meadows, and J. Randers. 1992. Beyond the limits: Global collapse or a sustainable future. Earthscan Publications, London.

147.    Lal, R. 1991. Soil and Tillage res. 20:133-146.

148.    Kolev, N. et al. 1998. MERA regional inventories in Bulgaria. Proceedings of 1994-1996 Results Conference. Bratislava. pp.181-188.я

149.    Kahnt, G. 1977, Kali-Briefe, Ort, 1977

150.    Jones and Thomasson, 1993

151.    Huband, N. D. S. 1985. An Infra-red Radiometer for Measuring Surfase Temperature in the Field. Agricultural and Forest Meteorology , N 34.

152.    Holz, R. K. 1986. The Surveillnt Science Remote Sending of the Environment. III Edition, Joun Waley, New York.

153.    Hirosava, H., S. Оmiyama, Y. Matsuzaka. 1978. Gross-polarized Radar Backscater from Mois Soil.Remote sensing of Euvironment. v.7.

154.    Hartmann, R. and W. Cornelis. 1995. Soil water and salinity management. ICE of University of Gent, pp.65.

155.    Ahuja, L. R., R. D. Williams. 1983. Use of a Surface Gamma-neutron Gauge to Measure Bulk Density, Field Capacity and Macroporosity in the soil. International Atomic Energy Agency, Viena.

156.    Sampey, H. 1986. ARAX International Corp.,USA.

157.    Stanners, D. and Ph. Bourdeau. 1995. Europe’s environment. European Env. Agency.