Нов български университет

ISBN 978-619-233-129-0  

Уводни думи


Ирена Бокова (съставител), Нов български университет

 

 

Драги читатели,

Поредното издание на Годишника на департамент „Антропология“ (2012 г.) съдържа текстовете, разработени по актуалната проблематика за създаването и употребата на културни наследства. Темата „Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии“ отразява научните изследвания и дискусиите на преподавателите от департаментите по антропология, история на културата, секция „Туризъм“ към департамент „Бизнес администрация“ (тогава „Икономика“), специалисти от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей (тогава Институт по фолклористика), колеги от Пловдивския и Софийския университети, от регионални исторически музеи в Смолян и Русе, Регионалния етнографски музей в Пловдив, млади изследователи и студенти по антропология от НБУ. Участниците в конференцията споделят виждания, идеи и теоретични рамки от разнообразни сфери като антропология, комуникация, туризъм, история, археология, социология, изкуствознание, образование и др., което създава богатство на гледни точки.

Научната конференция с домакинството на РИМ гр. Смолян, 11-13 март 2011 г., е осъществена с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ. Тя е посветена на двайсетата годишнина от създаването на Нов български университет и отразява трайната тенденция за осъществяване на връзка  на научните изследвания и практиката – представяне на резултати от изследвания и тяхната практическа приложимост, както и споделяне на местни и национални политики и тяхното научно осмисляне.

Защо културни наследства? Понятието „наследство” обхваща целостта от природните блага или създадените от човека блага, без граници във времето и мястото. Темата насочва към динамично развиващи се процеси по създаване, трансформиране и ценностно преосмисляне на културни наследства на разнообразни нива. Общата рамка е разбирането за култура като начин на живот. Затова и дискусията цели обговаряне и анализиране на културните  наследства с оглед подобряване качеството на живот,  избор и подкрепа на ценности и изграждане на културни политики. Важен момент в изследване и анализиране на връзката между „създаване на наследства” и „изграждане  на идентичности” е  превръщането им в стока на пазара. Днес традиционните култури често са обект на масова консумация, докато в миналото са основа за етническа мобилизация. По какъв начин културните наследства играят ролята на инструмент за създаване отново на територии или тяхното конструиране по нов начин на националната карта, на картата на региона, на ниво транснационално? Превръщането на автентичното в пазарен продукт е мощна тенденция, която върви в паралел с политики по изграждане на културни наследства на национално, регионално и локално ниво.

Град Смолян и Регионалният исторически музей са съорганизатори и домакини, които през последните десетилетия разработват и участват активно в европейски проекти, свързани с ценностно преосмисляне и изграждане на културни наследства „в обединена Европа“. Конференцията е резултат от трайно сътрудничество на департаменти на НБУ с регионални исторически музеи, по-специално с музея в гр. Смолян.

По установена традиция годишникът отразява и „погледът през обектива“, който обогатява изследователските дирения, както и дискутираните теми в семинара „Антропологични четения“ на департамента по антропология.

Студентите по антропология от НБУ също имат своя принос със споделяне на теренни изследвания и участие в младежки форуми и проекти.

С пожелания за приятни минути с текстовете!

От съставителя

 

 

 

обратно нагореCopyright © 2014. All Rights Reserved.
NBU nbu