Съставителство:
Екатерина Михайлова
Деяна Марчева

Редакционна колегия:
Екатерина Михайлова
Веселин Методиев
Деяна Марчева

ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠985-⁠9
25 ГОДИНИ ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“


Съдържание

Списък на автори

Списък на използваните съкращения

In Memoriam

Част първа ПРАВО И ХУМАНИТАРИСТИКА

Ius Est Ars (Някои размисли за правото като изкуство или изкусно занятие и за неговото изучаване)
Малина Новкиришка-Стоянова

Реакцията на правото срещу злоупотребите с него
Кристиан Таков

Представите за качествата на политическия човек в конституционните дебати през ХІХ век
Веселин Методиев

Имигранти и бежанци - опасност или възможност
Людмил Георгиев

За ролята и отговорността на националния съдия по прилагането на правото на ЕС (Необходимо припомняне на изводите от две исторически решения на Съда на ЕС)
Атанас Семов

Хуманитарните науки не служат за нищо и това е добре: Екскурс върху възгледите на Стенли Фиш, професор по литература и право
Йордан Ефтимов

Преподаването на материята за правата на човека - реалности и перспективи
Светла Маргаритова

Методологията на правната наука и юридическото образование
Симеон Гройсман

Част втора НОВИ ПРОЧИТИ В ЧАСТНОТО ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС

Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
Методи Марков

Необходим ли е чл.19 от Закона за защита на конкуренцията за ефективното прилагане на забраната за злоупотреба с пазарно господство
Емилия Димитрова

За характера на срока за предявяване на иска при допуснато обезпечение
Таня Градинарова

Правните последици на местното арбитражно решение – недостатъци в правния режим у нас и последните стъпки за преодоляването им
Маргарита Златарева

Няколко американски истории и задължението да окажеш помощ
Силвия Цонева

Ползването на отпуск като хипотеза на изменение на индивидуалното трудово правоотношение
Ивайло Стайков

Установяване на частична трансформация по отношение на имот, за който в бракоразводното споразумение е уговорено, че остава съсобствен
Венцислав Л. Петров

Част трета НОВИ ПРОЧИТИ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ПУБЛИЧНОТО ПРАВО

Правна сигурност и справедливост в наказателното право
Дилян Начев

Значение на психичната болест на извършител на изключително тежко престъпление при индивидуализацията на най-тежките наказания доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българската съдебна практика
Ива Пушкарова

Трансфер на пробационни мерки, постановени в държави-членки на Европейския съюз
Ралица Костадинова

Проектът BEPS в контекста на борбата срещу избягване на данъци
Гинка Симеонова

Целите за устойчиво развитие на ООН
Катерина Йочева

Оценка на въздействие на нормативни актове - същност и видове
Райна Николова

Свободата на сдружаване според Търновската конституция (1879-1912)
Александра Айтова

Отчетна ли е прокуратурата според чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България? (Коментар на решение №6 по к.д.№15 от 2016г. на Конституционния съд на Република България)
Екатерина Михайлова

Към публичноправно понятие за авторитет
Деяна Марчева