Съдържание

Contents

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОГРАМИ В ЛОГОПЕДИЯТА - ПРАКТИКИ, ОСНОВАНИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

ПОЗНАЙ ЕМОЦИЯТА – КОМПЮТЪРНА ИГРА ЗА ДЕЦА С АУТИЗЪМ

СЕКЦИЯ ЕЗИКОВА И РЕЧЕВА ПАТОЛОГИЯ

СЪВРЕМЕННИ ПЕРСПЕКТИВИ В ПРОУЧВАНЕТО НА ГЕНЕЗИСА НА РАЗВИТИЙНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЕЗИКА И ГРАМОТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕРЕБРАЛНАТА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ

ПРОСТРАНСТВО, ДВИЖЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ В ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС – СТАРИТЕ-„НОВИ“ МЕТОДИ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНАТА БОЛЕСТ ЧРЕЗ ГИЙСЕН ТЕСТ

КОРЕСПОНДИРА ЛИ РАЗВИТИЕТО НА ФОНОЛОГИЧНОТО ОСЪЗНАВАНЕ СЪС ЗРИТЕЛНОТО ВЪЗПРИЯТИЕ НА ОБЕМНИ И КОНФЛИКТНИ ФИГУРИ?

ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРА „ПОЛ“ ПРИ ОЦЕНКА НА УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ПРИ ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ

ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ РАЗСТРОЙСТВА НА РАЗВИТИЕТО

ВЛИЯНИЕ НА ЗРИТЕЛНИЯ ШУМ ВЪРХУ ЧЕТЕНЕТО НА ДУМИ И ПСЕВДОДУМИ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В 6-7 ГОДИШНИ ДЕЦА И ИМПЛИЦИТНОТО УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРИРАНИ ПОРЕДИЦИ

РИМУВАНЕТО – ВАЖНА ИМПЛИЦИТНА ОСНОВА ЗА ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

ПРОЯВИ НА ПАРАГРАМАТИЗЪМ, ЦИРКУМЛОКУТОРНИ ФРАЗИ, ВЕРБАЛНИ ПАРАФАЗИИ И ФОНОЛОГИЧНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ПРЕДЛОЗИ ПРИ ДЕЦА С ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО

СЕКЦИЯ ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛИЦА С КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

LATERALIZATION OF VISUOSPATIAL ATTENTION IN CHILDREN WITH ADHD

АНАЛИЗ НА СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

ЕКСПРЕСИВНА АРТ ТЕРАПИЯ НА РАЗВИТИЕТО ПРИ ДЕЦА С ЕЗИКОВ ДЕФИЦИТ НА 5-7 Г.

SPECIAL EDUCATION AGAINST INCLUSIVE SCHOOL EDUCATION: EFFECTS ON PERSONALITY OF PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И СЪЩНОСТТА НА ПРОЦЕСА СУПЕРВИЗИЯ

КЛИНИЧНИ И ЖИТЕЙСКИ ПРОМЕНИ ПРИ ЮНОШИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ СЪС СДВХ

ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА СЪС СДВХ

СЕКЦИЯ СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ЛИЧНОСТТА НА СПЕЦИАЛИСТА ПРЕДЛАГАЩ СУПЕРВИЗИЯ И СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МУ КОМПЕТЕНЦИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОНЪТ ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНОЦЕННО И СОЦИАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА МАСОВОТО УЧИЛИЩЕ И МАСОВИЯ КЛАС

МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА УЧИЛИЩНА СРЕДА

РОЛЯ НА ЕРГОТЕРАПЕВТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПИСАНЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ

СЕКЦИЯ АУДИОЛОГИЯ И СЛУХОВО-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА МОРФОЛОГИЧНИТЕ И СИНТАКТИЧНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА ОТ УЧЕНИЦИТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ

МУЛТИМЕДИЕН РЕЧНИК С БЪЛГАРСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ В ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МОРФОЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА КОХЛЕАРНАТА ИМПЛАНТАЦИЯCopyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu