ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
 
Редакционен съвет:
 
 
Проф. Владимир Михайлов, д.н.
Проф.Толя Стоицова, д.пс.н.
Доц. Михаил Мелтев
 
 
Шестата лятна школа по Връзки с обществеността се проведе от 16-23 юли 2004 г., като продължение на идеята на Департамент Масови комуникации на Нов български университет за ежегодни срещи между академичната и професионалната общност, ангажирана с теорията и практиката на Връзките с обществеността.
 
Редактор: ас. д-р Росен К. Стоянов
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 
Решението на страните-членки за присъединяването на България към Европейския съюз е вече факт. Но успешното приключване на преговорния процес и затварянето на преговорните глави бяха само първите формални стъпки от дългия и продължителен процес на приемането на България и българите в Европа на 21 век.
Несъмнено самочувствието ни като народ с над хиляда годишна история, култура и традиции ни поставя по право сред членовете на европейското семейство. Но фактът, че десетилетия наред България бе встрани от процесите на интеграция, либерална демокрация и съвременно икономическо развитие, изигра своята роля в определянето на един и единен образ у “другите” за нас.
Безспорна заслуга за оприличаването, именоването, дори стереотипизирането на един образ/имидж за България в съзнанието на европееца имат съвременните медии, рекламата, връзките с обществеността. В този смисъл сблъсъкът с вече изградени представи и нагласи, с поставено, възпитано отношение на публиките, аудиторията, на гражданите на европейския съюз към нас е неизбежен.
И този факт от своя страна поставя поредното предизвикателство пред институции, професионалисти и теоретици – предизвикателството не само да се изгради полезен за страната ни и нейните граждани образ, но и да се преодолеят наслаганите с десетилетия догми, стереотипи и недобро отношение. Както в медийното пространство, така и в съзнанието на всеки един “европеец”.
Въпреки липсата на единна визия от страна на поредното управляващо правителство за философията при изграждането на една такава стратегия, провеждането на дебат и търсенето на решение се явяват неотменна част от работата на всеки професионалист, занимаващ се с медии, реклама, ПР и комуникации.
Именно поради тази причина темата на тазгодишната шеста поред лятна школа по връзки с обществеността на департамент Масови комуникации и Нов български университет е свързана с дебатирането на този толкова належащ и дори малко позакъснял за решаване въпрос. Искрената надежда е не само да се поставят ясно и отчетливо на дневен ред въпросите за изграждането на позитивен имидж на България навън, но и да се създаде единен и приемлив образ на самата Европа в съзнанието на българина.
Това колкото практическо толкова и теоретическо “занимание” ще заема особено важно място във всекидневната работа на занимаващите се с комуникационни практики, медиите, журналистите, държавните институции и не на последно място – университетските хора, в близките няколко години.
Това даде и основание на организаторите и модераторите на лятната школа да бъдат уверени в нейния успех от самото начало.
 
 
 
 
ОБРАЗЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА
НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НИ КЪМ ЕС
 
 
Сборник