ДЕПАРТАМЕНТ МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 

 

 

  В Ъ В Е Д Е Н И Е

 

    Между 09 и 11 юли 2007 г., в Нов български университет се проведе традиционната лятна школа по ПР, организирана от департамент Масови  комуникации. 

   Изборът на тема за тазгодишната ІХ-та лятна школа ПР и медии в България противопоставени или равнопоставени, бе продиктуван от взаимния интерес от страна на представителите на академичните среди и колегите практици журналисти, ПР специалисти.

   Поради несъмненото проблематизиране в публичното прастранство на теми като зависимости, отношения, баланс, интереси и разбирания за мястото на ПР професията като основен играч при формиране на нагласи, желания и мнения от една страна, и необходимоста от познаване и разпознаване на взаимностите при професионализирането на отношенията им с представителите на медиите и в сферата на комуникациите изобщо, обсъждането на тази тематика се оказа особено важно най-вече за бъдещите комуникатори студентите.

   Спазвайки почти десетгодишната традиция департамент Масови комуникации и тази година покани за участие специалисти и практици в областта на връзките с обществеността, рекламата и обществените комуникации, студенти от различни университети, медийни експерти, журналисти и представители на академичните среди от Нов български университет, СУ Св. Климент Охридски, ЮЗУ Неофит Рилски, ВСУ Черноризец Храбър и ШУ Епископ Константин Преславски.

 

   Всички доклади от проведената Лятна школа са публикувани в електронен вид в системата за виртуално обучение на НБУ, както и публикувани в електронен вид на CD носител.

 

Редактор: ас. д-р Росен К. Стоянов

ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени ?

 

Департамент Масови комуникации

Нов български университет

 

Редакционен съвет:

Проф. Владимир Михайлов, д.н.

Проф.Толя Стоицова, д.пс.н.

Доц. Михаил Мелтев