ГОДИШНИК 2007
Департамент МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ


Съдържание:

Редакционна колегия:

Отговорен редактор:

Годишник 2007
Департамент "Масови комуникации"
Център за електронни материали, НБУ
ISSN 13-10-86-70