Съдържание

Предговор

проф. д-р Христо Георгиев - c.7

Джема Грозданова - c.9


ПЪРВА ЧАСТ. Необходимите реформи в ЕС: концептуални, институционални и правни аспекти

От криза към реформи: "бежанската" криза и опитите за нейното овладяване
доц. д-р Светослав Малинов - c.11

Миграцията като предизвикателство пред ЕС: институционален отговор и нужда от реформи
Огнян Златев - c.18

Употребата на интрументите на меѓународната политика во сигурносните влиjaниjaна САД и Русиja на Балканот и поместување на сигурноста на Европската униja
доц. д-р Оливер Андонов и доц. д-р Горан Василевски - c.23

Studies for security in the context of international reforms in the European Union
LTC PhD Andrzej Sobon - c.39

Европейският съюз между федерализма, функционализма и "свещения егоизъм" на нациите. Политическото бъдеще на организацията
проф. д-р Христо Георгиев - c.47

Европейска програма за сигурност 2016 г.: проблеми пред законодателството за подготвяне на условията за Съюз на сигурност
проф. д-р Екатерина Михайлова - c.56

Европейският съюз и кризата на мултикултурализма
проф. д-р Вихрен Бузов - c.63

Реформите в ЕС според доклади на Националната разузнавателна агенция на САЩ
проф. Димитър Йончев, д.ик.н. - c.70

Крахът на Австро-Унгария, конфликтите и поуките за съвременна Европа
доктор Тихомир Стойчев - c.77

Тенденции в разузнавателната политика на ЕС
проф. Йордан Начев, д.ик.н. - c.93

Динамика на сигурността в Междинна Европа (2013-2016 г.)
докторант Михаел Димитров - c.103

Възможности за повишаване на ефективността на трансграничното сътрудничество в Средиземноморския регион в контекста на преразгледаната Европейска политика на съседство
докторант Дафинка Сидова - c.112

Нови заплахи пред сигурността и нови мерки за сигурност: дебатът за ограничаването на гражданските права
Александра Атанасова - c.122

Насилието като инструмент на идеологията – предизвикателство пред националната сигурност на демократичните общества през 21 век
докторант Васил Мавродиев - c.131

Ефекти на миграцията върху икономиката на ЕС
проф. д-р Тилчо Иванов - c.135

Аналитичен подход за изследване на новите предизвикателства пред сигурността в дигиталното общество
доц. д-р Златогор Минчев и инж. Георги Дуков - c.144

Съвременни предизвикателства пред здравната сигурност на страните от ЕС
докторант Марина Богданова - c.155

Европейската миграционна политика във фокуса на националните интереси и дефицитите в законодателството и бежанското право
доктор Милка Йосифова и Адела Бозмарова - c.162

Миграционният поток от Близкия изток – проблеми и перспективи
докторант Ивайло Петров - c.170

Новите предизвикателства пред Шенген
асистент Иван Лолев - c.176

Бежанската вълна - заплаха за сигурността на Европа
докторант Александра Вълчева - c.184

Реализация на концепцията за "мрежово-центрична война" въз основа примера на Франция
докторант Иван Баталов - c.191

Европейска критична инфраструктура – анализ на нормативната база
ас. д-р Теодора Гечкова - c.199

Регламент (ЕС) 2016/399 – промяна във визията на Европейския съюз за граничния контрол, отразена в Кодекса на шенгенските граници в Регламент (ЕО) №562/2006
асистент Иван Лолев - c.204

Ефективна ли е правната рамка на европейската система за убежище?
доц. Ангел Анастасов, д.ю.н. - c.212

Отношенията на Европейския съюз с държавите от Централна Азия – състояние и перспективи
доц. д-р Константин Пудин - c.219


ВТОРА ЧАСТ. Политиките на ЕС в сигурността и отбраната пред съвременните предизвикателства

Основни проблеми на политиката на сигурност в разширения европейски контекст
доктор Георги Кръстев - c.228

Аналитични платформи и Big Data в структурата на кризисен мениджмънт
проф. Руси Маринов, д.н. - c.237

Иран и Таджикистан - два подхода към международното сътрудничество по наказателни дела на пътя на афганистанските наркотици
доц. д-р Тодор Коларов - c.250

Корупция и промигрантски лобизъм в Европа
проф. д-р Николай Радулов - c.258

Може ли Европа да създаде единна армия като инструмент за отстояване на интересите си?
проф. Георги Бахчеванов, д.н. - c.267

Основни характеристики на асиметричната война в теорията на военното изкуство и стратегиите за сигурност през ХХI век
ас. д-р Радослав Бонев - c.275

Морските операции на европейската агенция Frontex в отговор на новите предизвикателства пред сигурността в района на Източното Средиземноморие
доктор Калоян Панчелиев - c.286

Електронна идентификация и сигурност при електронните комуникации
доц. д-р Мария Николова - c.295

Система за управление на сигурността на летище - перспективи на ЕС
докторант Албена Попова - c.302

Съвременният тероризъм - негативен фактор в европейската среда за сигурност
доц. д-р Йордан Бакалов - c.310

Environmental Security and Climate Change Impacts in South – Eastern Europe
Цветан Спасов, д.н. - c.319

За необходимостта от прилагането на по-ефективни методи и средства в борбата с тероризма
проф. д-р Георги Ботев - c.327

Стратегически аспект на киберсигурността на национално и регионално равнище
проф. д-р Венелин Георгиев - c.335

Борбата с тероризма минава през неговото разбиране
доктор Светлозар Вешков - c.346

Споделянето на информация в контекста на ответните действия за борба с тероризма
гл. ас. д-р Ирина Миндова-Дочева - c.354

Европейският съюз - днес и в бъдеще
доктор Захари Бисеров - c.362

Генериране на финансова сигурност чрез реформиране на механизмите за прехвърляне на парични средства в ЕС в контекста на миграционните потоци
доктор Гергана Йорданова - c.370

Синергетично-цивилизационни аспекти на бежанската криза в Европа
гл. ас. д-р Мариан Нинов - c.375

Съвременното управление на сигурността – част от интегрирано управление на бизнеса
доктор Пламен Софрониев - c.383

Ефекти от местния фискален капацитет в новите страни-членки на ЕС
доктор Ардиан Дурмиши и доктор Николай Патонов - c.391

Интеркултурните различия и устойчивият процес на комуникация като условие за постигане на сигурност и стабилност в европейското публично пространство
гл. ас. д-р Светослава Ковачева - c.398

Насоки за управление при кризи в киберсигурността
доц. д-р Юлияна Каракънева - c.404

Методи за превенция и защита от киберпрестъпления
докторант Георги Радев - c.413

The need of public-private partnership and risk assessment
Associate Prof. Svetlana Nikoloska PhD and Assistant Prof. Ivica Simonovski PhD - c.421

Характеристика на общите закономерности в историческата еволюция на геополитическата и геостратегическата среда в стратегиите за сигурност през ХХI век
ас. д-р Радослав Бонев - c.435

Процес на защита на критичната инфраструктура на Германия
ас. д-р Теодора Гечкова - c.447

Подходи, приоритети и бюджети в българската отбранителна политика
Даниела Цанева - c.458


ТРЕТА ЧАСТ. България в ЕС – перспективи и проблеми

Гранични територии, гранични хора: българите мюсюлмани и националната сигурност
проф. д-р Милена Беновска-Събкова, д.и.н. и доц. д-р Илия Недин - c.466

Опазване на обществения ред от "Териториална полиция"
докторант инсп. Станимир Кожухаров - c.477

Основни рискове и заплахи при пътнотранспортни произшествия
докторант инж. Богдан Милчев - c.482

Несигурност и сигурност с индустрия 4.0
инж. Марин Мидилев - c.490

Ергономични изисквания към индивидуалната екипировка на антитерориста, използвана в обекти от критичната инфраструктура
асистент инж. Светлана Янева - c.500

Агротероризмът – мит и реалност
проф. д-р Никифор Стефанов - c.504

Оперативно майсторство и сигурност
проф. д-р Ненко Дойков - c.509

Анализ на френската система за противодействие на тероризма. Мрежа за ранна тревога
проф. д-р Ненко Дойков - c.516

Социална изключеност при извършителите на насилствени престъпления против личността
проф. д-р Калин Гайдаров - c.523

Необходимост от високо ниво на физическа и спортна подготовка на състава на МВР и значението им за националната сигурност
доктор Ивайло Николов - c.532

Логистика на корпоративната сигурност
проф. Олеся Строева, д.и.н., проф. Надежда Мироненко и проф. Христо Иванов, д.ик.н. - c.537

Бизнес сигурността и финансовите ѝ параметри
проф. Надежда Мироненко, доц. Татьяна Иващенко и проф. Христо Иванов, д.ик.н. - c.541

Противодействието на данъчните престъпления в системата за обезпечаване на национална сигурност
Христина Йорданова - c.545

Ефективнатаработанаслужбитезасигурноств Република Българияевпряказависимостотпредоставенитеим правомощия
докторант Ивайло Петров - c.552

Ислямистката радикализация в ЕС и нейните български измерения. Политики и мерки за превенция и противодействие
докторант Живко Димитров - c.559

Отговорности на България като външна граница на ЕС
доктор Захари Бисеров, Александър Алексиев и Борислав Динков - c.569

Някои размишления спрямо правния статут и функционален режим на служителя от МВР на прикритие
доц. д-р Илин Савов - c.575

Проблеми в борбата с тежката престъпност и насоки за разрешаването им
доц. д-р Васил Янарлиев - c.583

Правен анализ на европейското право относно граничния контрол на чужденците в Република България
доктор Елена Фичерова - c.599

Регионализация и децентрализация в България и тяхното влияние върху националната сигурност
гл. ас. д-р Радослав Радославов - c.604

Изследване потенциалната опасност за населението и критичната инфраструктура при евентуална аварийна ситуация с изтичане на количества от опасни отпадъци, разположени на територията на предприятия и необходими мерки за предотвратяване и отстраняване на последиците от нея
доц. д-р Антоанета Симеонова и доц. д-р Ангел Крумов - c.611

Организация на дейностите по пожарна безопасност и защита на населението на Спасителния борд на Естония
инж. Мартин Иванов - c.618

Устройството и безопасността на площадките за игра – елемент от сигурността на жизнената среда
доц. д-р Гена Велковска - c.628

Корупцията в енергетиката
гл. ас. д-р Нончо Димитров и доктор Милка Йосифова - c.637

Основни рискове и заплахи при охраната на трезори и банкови офиси
докторант инж. Богдан Милчев - c.646

Разходите за отбрана в Р България – състояние и сравнителен анализ със страните в ЕС
доц. д-р Евгени Генчев - c.653

Възникване и развитие на "Териториална полиция" в периода 1946-1989 г.
докторант инсп. Станимир Кожухаров - c.659

Особеностите на конкурентната среда при обучението в професионално направление 9.1. "Национална сигурност" от област на висшето образование 9. "Сигурност и отбрана"
проф. д-р полк.(о.з) Стойко Стойков и доц. д-р полк. Веселин Мадански - c.667

Военнопрофесионалната дейност като екстремална професия
доц. д-р полк. Веселин Мадански - c.685

Един поглед върху промените върху законодателството по използване на специални разузнавателни средства в Република България за периода 2013-2015 г.
доц. д-р Илин Савов - c.692Copyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu