ISBN: 978-619-233-025-5

Изтеглете сборника:
10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗСъдържание

ТЪРЖЕСТВЕНА ЧАСТ

ИЛИЯНА ЙОТОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕМИЛ РАДЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

МОНИКА ПАНАЙОТОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДЕНИЦА НИКОЛОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО И ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС ВЪРХУ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ЗАЩИТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДИМИТЪР ЙОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЕЗИКЪТ НА ОМРАЗАТА КАТО МЕДИЕН ФЕНОМЕН
РОЗИТА ЕЛЕНОВА, ЧЛЕН НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

АКАДЕМИЧНА ЧАСТ

МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА НОРМОТВОРЧЕСТВОТО – БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ ИЗИСКВАНИЯ
ПРОФ. Д-Р ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА, НБУ

DE IURE GENTIUM EUROPAEUM
ПРОФ. Д. Ю. Н. МАЛИНА НОВКИРИШКА, НБУ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ (2007 – 2017 Г.)
ПРОФ. Д. Ю. Н РАЙНА НИКОЛОВА, НБУ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ КАТО ФАКТОР ЗА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. Д. Ю. Н. ДИМИТЪР РАДЕВ, УНСС

И ПАК ЗА ДВОЙСТВЕНИЯ ПОДХОД НА ЕС: ПРЕДЛОЖЕНИЯ DE LEGE FERENDA С ОГЛЕД НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЕС ДА СТАНЕ СТРАНА ПО ЕКПЧ И ЗАСИЛЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС
ПРОФ. Д. Ю. Н АТАНАС СЕМОВ, СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

ЕТИКА, ПРАВО И ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕС)
ДОЦ. Д-Р ДЕНИЦА ТОПЧИЙСКА, НБУ

ПРИНЦИПЪТ НА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ДОЦ. Д-Р БОЙКА ЧЕРНЕВА, АКАДЕМИЯ НА МВР

БЮРОКРАТИЧНОТО ПРАВОТВОРЧЕСТВО
ДОЦ. Д-Р МАНОЛ СТАНИН, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДОЦ. Д-Р ЗОРНИЦА ЙОРДАНОВА, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ОТНОШЕНИЕТО „ЗНАНИЕ – ВЛАСТ“ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА РЕФОРМА В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ГЛ. АС. Д-Р СИМЕОН ГРОЙСМАН, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА В ПРАВОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
ГЛ. АС. Д-Р ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КАТО КОНСТИТУЦИОНЕН ПРИНЦИП В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ГЛ. АС. Д-Р ДЕЯНА МАРЧЕВА, НБУ

ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ И СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ДАНЪЦИТЕ В ОБЩНОСТТА
ДИМИТРИНА ПЕТРОВА, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ – ГРАД

ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЛЕД ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРОФ. Д-Р ГАНЕТА МИНКОВА МИНКОВА, ИДП-БАН

МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ И ОБЩА МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДОЦ. Д-Р АТАНАС СИМЕОНОВ, СУ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ СЪГЛАСНО ЗДДС
ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЯ СТАНКОВА, НБУ

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ДОГОВОР ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ГЛ. АС. Д-Р ПАМЕЛА БУЧКОВА, НБУ

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ С ПРОИЗХОД ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ГЛ. АС. Д-Р ГИНКА СИМЕОНОВА, НБУ

КОНТРОЛ ЗА ЗАКОННОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
ГЛ. АС. Д-Р САВИНА МИХАЙЛОВА, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ПРИНЦИПИ ЗА ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И СТАНДАРТНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ В БЪЛГАРИЯ. НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРИЯ В ПРОЦЕСА НА ОТВАРЯНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР
Д-Р КАЛИНА ГЕОРГИЕВА, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ДАНЪЧНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
АНИ МИТЕВА, ДОКТОРАНТ, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ, ГЛ.АС. Д-Р ГЕРГАНА КРЕСНАЛИЙСКА, ГЛ.АС. Д-Р ОЛГА ЧОРБАДЖИЙСКА, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ АРАБАДЖИЙСКИ, НБУ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО И САМОУПРАВЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА
ПРОФ. Д.ИК.Н. ХРИСТО ИВАНОВ, ДОЦ. Д. ИК. Н.ТЕТЯНА ЧЕРНЯВСЬКА, ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ

ЕФЕКТИ И ДЕФЕКТИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ: ПРИНОСЪТ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР И ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО ЗА ПРАВОСЪДИЕ НА ЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕФЕКТИВНА ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ
ГЛ. АС. Д-Р КАТЯ ХРИСТОВА-ВЪЛЧЕВА, НБУ

НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
ДОЦ. Д-Р ДОБРИН ДОБРЕВ, ИУ, ВАРНА

ПАЗАРНИ И НЕПАЗАРНИ АЛТЕРНАТИВИ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ: БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2006-2016 ГОД.
ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ ПЕНКОВА, ДОЦ. Д-Р ДЕНИЦА ГОРЧИЛОВА, УНСС

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪРХУ ТРУДОВИЯ ПАЗАР И НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЕТОСТ
ГЛ. АС. Д-Р МАРИАНА ДИМИТРОВА, НБУ

НОВАТА ДИРЕКТИВА НА ЕС ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА НЕРАЗКРИТИ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЙНОТО ТРАНСПОНИРАНЕ
ДОЦ. Д. Ю. Н. ЖИВКО ДРАГАНОВ, УНСС

СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА И УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАТО НАЧИН ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА EДИННИЯ ПАЗАР
ВЕРОНИКА КЪНЧЕВА И Г-Н ЕДУАРД ХОВСЕПЯН, АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ (АИКБ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА ЗАКОНОВА РАМКА В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОЧАКВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛИНА МАНЕВА, НБУ

ЗА ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА НА ПРАВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Д-Р НЕЛИ МАДАНСКА, УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПОНЯТИЕТО ЗА „ПАЗАРНА СИЛА” В КОНТЕКСТА НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С ПАЗАРНО ПОЛОЖЕНИЕ
ГЛ. АС. Д-Р ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА, НБУ

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА МЕДИАЦИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И СТЪПКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ
ГЛ. АС. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ, ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДЕЛО С-367/15
АС. Д-Р ХРИСТИНА АТАНАСОВА, УНСС

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО МИГРАЦИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИ
ПРОФ. Д. ИК. Н. ВЕСЕЛИН ЦАНКОВ, БСУ

КОНСУЛСКА ЗАКРИЛА ЗА ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
ДОЦ. Д-Р КАТЕРИНА ЙОЧЕВА, НБУ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС
ДОЦ. Д-Р ГЕРГАНА МАРИНОВА, ИДП-БАН

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ОБВИНЯЕМОТО ЛИЦЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ТЯХНОТО ВЪВЕЖДАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА ПРАВНА УРЕДБА
ЦВЕТОМИР ПАНЧЕВ, НАЧАЛНИК СЕКТОР „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И МЕРКИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА“ В ДБДС ПРИ МВР, ДОКТОРАНТ ПО НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС, АКАДЕМИЯ НА МВР

СТАНДАРТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ОБЛАСТТА НА НАЙ-ТЕЖКИТЕ НАКАЗАНИЯ: СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОЖИВОТНИЯ ЗАТВОР БЕЗ ЗАМЯНА С ЧЛ.3 ОТ ЕКПЧ В КОНТЕКСТА НА ПРАКТИКИТЕ ПО ПОМИЛВАНЕ
ГЛ. АС. Д-Р ИВА ПУШКАРОВА, СУ ,,СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПРОФ. Д-Р СТЕФКА НАУМОВА, ИДП-БАН

ОТГОВОРНОСТТА ПО СМЕСЕНИТЕ ДОГОВОРИ НА ЕС
ДОЦ. Д-Р ТОДОР КОЛАРОВ, НБУ

ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕР, ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ И ПОДСЪДНОСТ НА ИСКОВЕТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
ДОЦ. Д-Р ИВАЙЛО СТАЙКОВ, НБУ

ДА ОСЪДИШ ДЪРЖАВАТА ЗА ВРЕДИ ОТ НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ГЛ. АС. Д-Р СИЛВИЯ ЦОНЕВА, НБУ

ПОНЯТИЯ ЗА РАБОТНИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА
Д-Р МАРИЯ ЧОЧОВА, НБУ

ОБЩНОСТНИ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛАЦИИ СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ
КРАСИМИРА ВЪЛЧЕВА, РЕДОВЕН ДОКТОРАНТ, УНСС

ПРОУЧВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ДОКТОРАНТ, СУ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ