Редакционна колегия:
ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠951-⁠4
Законът на правото или правото на закона


Съдържание

Contents

Списък на използваните съкращения

In Memoriam

проф. д-р Екатерина Михайлова почетен професор на НБУ
Петата поправка на Конституцията

проф. д-р Софка Матеева
Ценностите в правото и правото като ценност

проф. д-р Малина Новкиришка
Lex et ius. Римскоправната традиция и съвременното законодателство

проф. д-р Евгени Танчев
Влиянието на пряката жалба върху функциите на Конституционния съд

проф. д. ю. н. Екатерина Матеева
Ролята на “Soft Law” за правното регулиране на международните търговски и граждански отношения

проф. д. ю. н. Методи Марков
Падеж, изискуемост и изпълняемост

проф. д-р Марио Бобатинов
Производство по колективни спорове

проф. д. ю. н. Цветан Сивков
Форми на централизацията и децентрализацията

доц. д-р Ивайло Стайков
Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза

доц. д-р Катерина Йочева
Правото на самоотбрана съгласно Устава на ООН

доц. д-р Ива Пушкарова – Гочева
Значение на психичното здраве на извършители с личностови разстройства при индивидуализация на най-тежките наказания

доц. д. ю. н. Райна Николова
Отношенията между медийния регулатор и българския парламент

гл. ас. д-р Милена Караджова
Правото на собственост като гаранция за реализиране на основните човешки права

гл. ас. д-р Ралица Костадинова
Безусловното осъждане на „условното осъждане”

д-р Христо Христозов
Особености на регулирането на одита

гл. ас. д-р Христо Христев
Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз

гл. ас. д-р Петя Неделева
Помирението и посредничеството – новост или връщане към обичайните способи за решаване на спорове

гл. ас. д-р Деяна Марчева
Граници на прокурорския надзор върху администрацията в правовата държава

гл. ас. д-р Мартин Белов
Същност и система на конституционната аксиология

гл. ас. д-р Деница Топчийска
Социална справедливост и върховенство на правото

гл. ас. д-р Румен Петров
Помирително правосъдие в България – ограничения на средата

гл. ас. д-р Венцислав Петров
Домашното насилие като правопораждащ юридически факт и неговото доказване в производството по Закона за защита от домашното насилие

д-р Димитър Стоянов
Пътят към обособяване на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик, като първичен придобивен способ

Симеон Гройсман
Защо законите ни задължават? Сравнение между теориите за правната нормативност у Цеко Торбов и Ханс Келзен

Александра Айтова
Формиране на правото на собственост в България (1879 – 1912 г.)

Иван Георгиев
Ограничаването на родителските права като нетипичен резултат на някои специални съдебни производства

Моника Стоянова
Субективно право

Юлиана Костова
Легитимност и легалност на законите

Йорданка Темелкова и Христиана Андреева
Законност?Copyright © 2016. All Rights Reserved.
NBU nbu