Редакционна колегия:
Проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
Проф. д-р Руси Маринов
Проф. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Десислава Бошнакова

Отговорен редактор:
Доц. д-р Петя Александрова


На корицата:
Тържествено получаване на дипломи, випуск 2014

ISSN 1310-8670

Увод