Навигация

Редакционна колегия:
Проф. Владимир Михайлов,
доктор на изкуствознанието
Проф. д-р Руси Маринов
Проф. д-р Михаил Мелтев
Доц. д-р Десислава Бошнакова

Отговорен редактор:
Доц. д-р Петя Александрова


На корицата:
Тържествено получаване на дипломи, випуск 2014

ISSN 1310-8670

Увод

   Департамент "Масови комуникации" е една от първите структури на Нов български университет. Създаден е от проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието, днес почетен професор на НБУ. Започва с експериментална програма по "Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността)", към която още на следващата година се добавят "Продуцентство в средствата за масови комуникации" и "Персонифицирана аудио-визуална журналистика". Няколко години по-късно департаментът развива и  магистърските програми "Управление на масовите комуникации" и "Управление на връзките с обществеността", а скоро след това – докторска програма "Масови комуникации". До 31 декември 2014 г. в него са завършили 797 бакалаври, 195 магистри, 8 доктори или кръгло 1000 дипломанти. Днес те работят в български медии, комуникационни агенции, в областта на корпоративните комуникации, в правителствената, държавната и общинската администрация, в неправителствени организации, имат свои фирми. Много от специалистите по политически ПР и имиджмейкъри са обучени в нашия департамент. Част от възпитаниците ни работят в чужбина. В качеството на всички тези кадри можем да се уверим и без да напускаме университетския кампус на НБУ, от стълбището към "Втория етаж". Заеманите или заети в момента от възпитаници на програмите ни ръководни места в академичната и университетска администрация изчерпва почти цялата номенклатура от длъжности:

     Доц. д-р Десислава Бошнакова, бивш заместник ректор по международната дейност и ПР

      Доц. д-р Росен Стоянов, декан на Магистърски факултет

      Гл. ас. д-р Евелина Христова, Връзки с обществеността на НБУ

      Алиса Стойнова, директор на отдел "Международна дейност"

      Елеонора Александрова, директор на отдел "Студенти"

     Шеговито казано, в портфолиото на департамента липсва само ректор, но все пак … никога не е късно.

    Съвсем сериозно обаче, всяка година, от 19 години насам, департаментът издава годишник. Преподаватели и докторанти публикуват в него своите научни изследвания и студии. Освен тях тук намират място проекти и разработки на студенти, преводни материали от специалисти в медиите, представят се завършилите бакалаври, магистри, доктори. От 2006 г. годишникът се издава на електронен носител и е достъпен онлайн в интернет. Заслужава да се отбележи още, че департаментът провежда редовно тематични научни конференции: есенна и пролетна, лятна школа по връзки с обществеността, семинар „Журналистика и ПР за професионалисти".

    Следователно, можем заслужено да се поздравим с настоящото издание на "Годишник 2014" на департамент "Масови комуникации".

     На добър час!

   

Проф. д-р Михаил Мелтев,
ръководител на департамент "Масови комуникации"