Нов български университет

Департамент “Масови комуникации”

ПРОГРАМА

Нов български университет

Департамент „Масовикомуникации“

ХVІІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс

Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите

 

НБУ, 2,3 и 4 юли2015г.

e-mail: masscom@nbu.bg

ПРОГРАМА

Продължителност: 3 дни

Начало: 10.00 ч., 2 юли 2015 г.

Място: Аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“  310, 1 корпус,

Нов български университет

Научен ръководител:

гл. ас. д-р Евелина Христова

Екип:

Докторант Боряна Гошева

Докторант Десислава Данкова

Докторант Калин Калчев

Татяна Димитрова, технически експерт

Продължителност на изказванията – 15 минути

 

 

Четвъртък, 2 юли

9,30-10,00 ч. Регистрация

 

Откриване 10,00 ч. 

проф. д-р Христо Тодоров, зам.-ректор по качеството и акредитацията, Нов български университет

проф. д-р Михаил Мелтев, ръководител на департемент „Масови комуникации“, НБУ

 

I сесия 10,10 – 12, 00 ч. водещ  гл. ас. д-р Евелина Христова

 

доц. д-р Десислава Бошнакова, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Професията на честта без чест

 

Галина Минкова,Връзки с обществеността, Изпълнителна агенция по трансплантация

ПР или как да спим спокойно

 

гл. ас. д-р Александър Христов, УНСС, НБУ

Разнообразието от представи за ПР професията

 

Оля Стоянова, докторант, СУ ʺСв. Климент Охридскиʺ

За културата light или за лекото говорене за култура

 

Любомир Аламанов, управляващ директор, АПРА Портър Новели

Математиката като ключова компетенция за ПР-специалистите в 21век

 

Евелина Гечева, собственик на Академика.бг, 

Националната кампания ʺБъди грамотенʺ - от идеята до практическия резултат

 

дискусия

почивка

 

II сесия 12,15 – 14,15 ч. водещ доц. д-р Росен К. Стоянов

 

Снежана Йовева, ръководител направление ʺСтратегическо развитие, външни комуникации и продуцентски центърʺ, Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД и

Анелия Скримова, ръководител отдел ʺВъншни комуникацииʺ, НДК

Дворецът на културата и културата в двореца - нови  PR и мениджърски подходи

 

Христо Христов, Изпълнителен директор, НЕТИНФО

Журналистика и ПР - да не се боим от комуникацията

 

Христо Климентов, управител, Медиа монитор ООД

Медиа мониторинг - митове, легендии и реалност

 

Велика Банчева – Иванова, докторант, СУʺСв. Климент Охридскиʺ

Медийните ʺгероиʺ. Креативните личности и темата за креативността в медиите

 

Николай Мичев и Полина Стоянова, студентив МП Master in International Business Communications, НБУ

Master of International Business Communications, NBU - учене на практика

 

дискусия

обедна почивка

 

III сесия 15,15 – 16,45 ч. водещ  гл. ас. д-р Тодор Панайотов 

 

доц. д-р Росен К. Стоянов, департамент „масови комуникации“, НБУ

Пъблик афеърс като начини на употреба.

 

Златина Иванова, докторант департамент „политически науки“, НБУ и редактор, Нова телевизия

За разнообразните избори и избори в разнообразието

 

Мария Немска, ПР на Национално представителство на студентските съвети

Пътят на израстването - от неизвестност към известност.

 

Тодор С. Симеонов, докторант, СУ ʺСв. Климент Охридскиʺ

Туипломация: реторически аспекти на политическата комуникация в Туитър

 

Кремена Цветкова,експерт публични комуникации, ʺКредо Технолоджиʺ АД

Пъблик афиърс или защо институциите обособяват GR срещу PR

 

Гергана Джелепска, докторант, департамент „Политически науки“, НБУ

Влиянието на интернет при местни избори

 

дискусия

почивка

 

IV сесия 17,00 – 18,45 водещ доц. д-р Десислава Бошнакова

 

Марта Радева и Ива Григорова, United Partners

Социални медии и мрежи

 

ас. Десислава Данкова, докторант, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Времето на превъзходния ПР

 

Ива Иванова, студент в minor-програма „Връзки с обществеността“, НБУ

Социалните медии и мрежовото общество

 

гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания, НБУ

Форми на въздействие и образователен елемент при ʺотворените писмаʺ

 

Йоана Кръстева, докторант,  СУ „Св. Климент Охридски“

Краудсорсингът -  генератор на идеи и иновации в публичната комуникация

 

дискусия

 

 

Петък, 3 юли

 

I сесия 10,00 – 12,00 ч. водещ ас. Десислава Данкова, докторант НБУ

 

гл. ас. д-р Стефания Темелкова, депратмент „Икономика“, НБУ

Influence marketing  новата мода в маркетинковите комуникации

 

Гергана Стоянова, докторант, ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“

Какво работи PR-ът? За връзката с маркетинга и за ролята на креативната комуникация в успеха на общата им мисия в контекста на творческата индустрия

 

Боряна Гошева, докторант, департамент „Масови комуникации“, НБУ

#националенбрандинг

 

гл. ас. д-р Тодор Панайотов, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Публичният образ на България пред Европа и националните катастрофи

 

гл. ас. д-р Стойко Петков , департамент „Масови комуникации“, НБУ

Новите възможности и новите отговорности в комуникационните практики на 21. век

 

Бойко Новев, докторант по Електронни медии, СУ „Св. Климент Охридски“

Принципи за успешно програмиране на ТВ формати

 

дискусия

почивка

 

II сесия  12,15 – 13,00 ч. водещ  докторант Боряна Гошева

 

доц. д-р Райна Николова, департамент „Право“, НБУ

Правни аспекти при отразяване на дейността на публичноправни организации

 

Андреан Аврамов, студент в МП Журналистика 3.0, НБУ

Организационно-правови основи на PR дейността

 

дискусия

обедна почивка

 

III сесия 14,00 – 16,00 водещ доц. д-р Петя Александрова

 

доц. д-р Милена Шушулова, ръководител на департамент „Музика“, НБУ

Как да се стигне до музикална ПР епидемия? Нови-стари техники за привличане на вниманието

 

Росен Михайлов, докторант, департамент „Театър“, хон. преподавател, НБУ

Танц и комуникация

 

Елена Драгостинова,докторант в НБУ, директор на Музикален център/Музей ʺБорис Христовʺ

Музикалното послание като елемент от националния бранд

 

гл. ас. д-р Кристина Савова, департамент „Дизайн“, НБУ

Мода и комуникации - скандалното продава

 

Венета Петрова, студент в minor-програма „Връзки с обществеността“, НБУ

Колко е важно да бъдеш различен

 

гл. ас. д-р Калина Христова, департамент „Изящни изкуства“, НБУ

500 квадрата комуникация в културата

 

дискусия

почивка

 

IV сесия 16,15 – 18,30 водещ докторант Калин Калчев

 

доц. д-р Петя Александрова, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Как може да разгърнем един юбилей в събития?

 

доц. д-р Ирена Бокова, департамент „Антропология“, НБУ

Антропологичното познание и разбирането на различията

 

Биляна Младенова, Организатор събития и комуникации, Фондация за социална промяна и включване

Не се боя да се хвърля в дълбокото, защото знам накъде отивам

 

Соня Иванова, докторант, ФЖМК, СУ ʺСв. Климент Охридскиʺ,

Градските кампании – успешен ПР и нови аспекти

 

д-р Андрей ВелчевСобственик и главен редактор, luboslovie.bg

Обществената съпричастност - Новата ера на професионалните комуникации в процеса на политиките

 

Невена Драгостинова, Връзки с обществеността, Германо-Българска индустриално-търговска камара

Пъблик афеърс - игра на баланс

 

д-р Людмил Дуриданов, хон. преподавател, Нов български университет

Communications in the 21st century - the ʺsecretsʺ of the so-called Facebook technology

Комуникациите в 21. век - тайните на т.нар. Фейсбук технология за общуване

 

дискусия

 

Събота, 4 юли

 

I сесия 10-11,45 водещ доц. д-р Росен К. Стоянов

 

Екатерина Михайлова, експерт Връзки с обществеността и медии, направление „Публични комуникации“, БНТ

Социално отговорна Българска национална телевизия

 

Стоян Стоянов, PR Директор, Комуникационна агенция PRoWay

Обученията на служители в държавната и местна администрации като инструмент за успешна вътрешна комуникация

 

гл. ас. д-р Евелина Христова, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Комуникация на благотворителността

 

Калин Калчев, докторант, департамент „Масови комуникации“, НБУ

Технологичния прогрес в радио индустрията и потребителските възможности на радиослушателите

 

Асен Асенов,докторант, катедра “Медии и обществени комуникации”, факултет “Икономика на инфраструктурата” – УНСС 

Етиката като инструмент за конструкция/деконструкция и реконструкция на публичен образ

 

Пламен Атанасов, докторант, СУ „Св. Климент Охридски“

Роля на компютърно опосредстваната комуникация за управление на организационната репутация

 

Дискусия

почивка

 

II сесия  12 – 13 ч. водещ гл. ас. д-р Евелина Христова

Милена Атанасова

Елица Наумова

Даниел Киряков

Етичен ПР, специална сесия на Комисията по етика на БДВО, посветена на 10 години от подписването на Етичния кодекс на ПР специалистите в България

 

Закриване на Лятна школа по ПР 2015Copyright © 2017. All Rights Reserved.
NBU nbu