Кратко представяне на автора

Гл. ас. д-р Галина Сачанска завършва „Биохимия и микробиология” със специализация – „Клинична химия”.в Софийкия университет „Св. Климент Охридски”. Разработва докторантура в Института по Молекулярна биология към БАН, секция „Биохимична фармакология и молекулен дизаин”. Дисертационният й труд е в областта на молекулярната генетика на микроорганизмите и биотрансформацията на ксенобиотици. От 2007 година е хоноруван преподавател в НБУ, от 2008 – старши, а от 2010 - главен асистент към Департамент „Медикобиологични науки”.  Специализира в Института по Радиохимия, Научно-изследователски център Дрезден-Росендорф, в Центъра по биоинженерство „Жилбер Дюран” към Френския институт по приложни науки (INSA), Тулуза, Франция и е поканен гост-лектор в Санкт-Петербургския Университет, Русия.

Основни области на интерес-  биотрансформация на ксенобиотици,  молекулярна генетика на микроорганизми, обитаващи индустриално  замърсени хабитати и- технологии за пречистването на индустриално замърсени води.

Ръководител и участник на проекти, финансирани от МОН. Авторът работи  активно и по-международни проекти, финансирани от НАТО, ЮНЕСКО, Немското министерство за Икономика и Развитие (BMBF), Саксонското министерство за Наука и Изкуство (SMWK), Научно-изследователски център Дрезден-Росендорф (FZDR) и Немската служба за академичен обмен (DAAD).

Към 2008 г. има над 20 научни публикации в реферирани научни списания, над 30 участия в международни и национални конференции, work-shops,  training-courses и над 60 цитирания от чужди автори.

            Член на Съюза  на учените в България  - секция «Биохимия, Биофизика и молекулярна биология» и «Микробиология».