Библиография

1. Биохимия, Тодор Николов, Учебник за студенти от ВУЗ, Издателство на Софийския Университет‘Св. Кл. Охридски”, 1994.

2. Генетика на бактериите, Маргарита Пешева, Издателство Булвест 2000.

3. Генно инженерство, Стефан Дюкянджиев, Самир Наимов, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007.

4. Геномът: Автобиографията на един биологичен вид в 23 глави, Мат Ридли, 2002, Изд. Сиела.

5. ДНК – тайната на живота, Джеймс Уотсън, 2004, Издателство Инфодар.

6. Животът – Малка биологична енциклопедия, 1992, превод от немски.

7. Зоология на безгръбначните животни, 2001, Васил Големански, Мария Шишиньова, Издателство „Гера Арт”.

8. Зоология на гръбначните животни, Даниело Пешев, Издателство Булвест, 2002.

9. Микробиология, Учебник за студенти от биологичните специалности на Университетите, Стоян Влахов, 2005.

10. Наръчник по Химия, Добри Лазаров, Евгени Головински, 1995, Академично издателство, “Проф. Марин Дринов”.

11. Неврофизиология, учебно помагало на CD-ROM, Боряна Пирьова, НБУ

ISBN: 978-954-535-456-4

12. Невробиологични основи на детското развитие, Боряна Пирьова, Издателство на НБУ. 2008

13. Г. Сачанска, 2007, Докторска дисертация.

14. Физиология и биохимия на микроорганизмите, Райчо Димков, 1993 Издателство на Софийския Университет ‘Св. Кл. Охридски”.

15. Физиология на човека, Учебник за студенти по Медицина, Боряна Пирьова и колектив, 2000.

16. Терминологичен речник по природни науки,  Издателство Наука и изкуство, 2007

17. Biochemistry, Lubert Streyer. 2006.

18. Biology,Campbell Reece, 2008, 8-th Eddition, Pearson Education, Inc., San Francisco, USA.

19. Biology - The dynamics of Life.1995.  Eddited by GLENCOE MGraw-Hill, USA. Glencoe Science Professional Series.

20. Molecular biology of the cell, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Fifth Edition, 2008, Garland Science, Tatlor&Fransis Group. USA.

21. Introduction to Genomics, Arthur Lesk, 2007, Oxford Publishing Group.

22. Oxford dictionary of biology, 2008.

23. Oxford dictionary of chemistry, 2008.

24. 50 Classiker Naturwissenschaftler, Berndt Schuh, 2008, Garstenberg Publishing, Germany.

25. Nature, Периодично научно списание.

26. „Science”, Периодично научно списание.

27. The Journal of cell biology, Периодично научно списание

28.Satchanska, G. et al. (2009), PHENOL BIODEGRADATION BY TWO XENOBIOTICS-TOLERANT BACTERIA IMMOBILIZED IN POLYETHYLENE OXIDE СRYOGELS, Comptes rendus de l'Acaemie bulgare des Sciences, 62 (8), 957-964.