Нов български университет

Редакционен съвет:
Доц. д-р Петя Александрова
Доц. д-р Десислава Бошнакова
Доц. д-р Росен К. Стоянов

отговорен редактор:
Гл. ас. д-р Евелина Христова

ISBN 978-954-535-811-1

Увод

 

Лятната школа по ПР на департамент „Масови комуникации“ на Нов български университет се превърна в традиционно място, на което си дават среща теоретици и практици по актуални теми. И ако 14 поредна Лятна школа може да звучи за някого като събитие, влязло в обичайно русло, то уверено мога да кажа, че за Лятната школа по ПР това не е вярно предположение. Нашата школа е именно в буйните си тийнейджърски години – на нея се разгорещяват дискусии, раждат се идеи, обменя се опит. Сборникът към школата традиционно представя научната част – докладите и научните съобщения, но Вие все пак ще може да усетите част от страстта на „живото предаване“, случило се на 12 и 13 юли 2012 г. в Нов български университет в рамките на ХІV ЛЯТНА ШКОЛА „В мрежата (Мрежата) на ПР“.

Обществените отношения са обект на нашата професия по много специфичен начин – от една страна от нас, специалистите по ПР, се очаква да умеем да ги разчитаме, да ги познаваме и да зависим от тях, а от друга често смятат, че трябва по магичен начин да ги заобиколим. Тези две диаметрално противоположни в същността си парадигми някак успяват да съществуват паралелно в представата на повечето хора по отношение на ПР професията.

Мрежата от непрекъснато обновяваща се информация, променяща се в политически, икономически и технологичен аспект среда, обмена на идеи и комуникационните потоци са ежедневие за човек, който се занимава с въпросите на ПР, независимо от това дали в основата на заниманията му е практиката или теоретичната база.

Именно тази сложна мрежа от взаимоотношения е в основата на настоящата четиринадесета лятна школа по ПР, организирана от департамент Масови комуникации на НБУ и за нея Вие ще прочетете в сборника.

 

Гл. ас. д-р Евелина Христова

 

 Copyright © 2013. All Rights Reserved.
NBU nbu