Редакционна колегия:
проф. д-р Румен Генов
доц. д-⁠р Светла Янева
гл. ас. д-р Живко Лефтеров
гл. ас. д-р Димитър Гюдуров
ISSN 1313-7301
Годишник Том IX-X - файл


Съдържание

Contents

НАУЧНИ ПРОБЛЕМИ
SCHOLARLY PROBLEMS

Васил Костов.Притча за кваса
Vassil Kostov. The Parable of the Leaven

Рая Заимова. Християнинът Тервел?
Raya Zaimova. Tervel – a Christian?

Костадин Нушев. Християнските идеи в творчеството на Ф. М. Достоевски и духовните корени на руската религиозна философия през ХIХ и ХХ век
Коstadin Nushev. The Christian Ideas in the Works of F. M. Dostoevsky and the Spiritual Roots of Russian Religious Philosophy in the 19th and 20th Century

Симоне Флад. Българското евангелско дружество (1875-1958) и неговата надденоминационна ориентация
Simone Flad. The Bulgarian Evangelical Society (1875-1958) and Its Supra-Denominational Orientation

Георги Пеев. Българските военни маневри през 1905 г., видени през погледа на френски наблюдател
Georgi Peev. The Bulgarian Military Exercises in 1905 as Seen by a French Observer

Живко Лефтеров. Вътрешна депортационна политика на Съветския съюз (1918-1953)
Zhivko Lefterov. The Policy of Internal Deportation in the Soviet Union (1918-1953)

Christine Schirrmacher. The Crisis of Religious Minorities in Muslim North Africa and West Asia

ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DOCTORAL STUDENTS’ STUDIES

Христо Петков. Операция „Меркурий”. Въздушно-десантната атака на Вермахта срещу о-в Крит (20-31.05.1941)
Christo Petkov. The Operation Mercurius: The Wehrmacht’s Air-Borne Attack against the Island of Cyprus (May 20-31, 1941)

Кемал Рашид. Българската държава и кемалисткото движение в Тракия
Кеmal Rashid. The Bulgarian State and the Kemalist Movement in Thrace

Тодор Георгиев. Кирилицата вчера, днес и утре
Тоdor Georgiev. The Cyrillic Alphabet Yesterday, Today and Tomorrow

ПЪРВА ПУБЛИКАЦИЯ
FIRST PUBLICATIONS

Пламен Буланов. Възродената българска държава и идентичността като продукт на българската образователна система (до края на XIX в.)
Plamen Bulanov. The Reborn Bulgarian State and the Identity as a Product of the Bulgarian Educational System (until the End of the 19th Century)

НАУЧНИ ПРОЯВИ И СЪБИТИЯ
SCHOLARLY ACTIVITIES AND EVENTS

Научна конференция с международно участие „Балканите и правата на малцинствата. Международни регламенти, обществени практики и държавна политика“. НБУ, 21 май 2014 г.
Scholarly Conference with International Participation “The Balkans and the Minority Rights: International Regulations, Social Practices and State Policies,” New Bulgarian University, May 21, 2014

Национална научна конференция „Историята и нейните интерпретации“. Созопол, 20-22 септември 2014 г.
National Scholarly Conference “History and Its Interpretations,” Sozopol, September 20-22, 2014

Национална научна конференция на Департамент „История“ и Департамент „Нова българистика“ “9 септември 1944: Край и начало, литература и политика“. НБУ, 14 ноември 2014 г.
National Scholarly Conference of the History Department and the New Bulgarian Studies Department “September 9, 1944: Beginning and End, Literature and Politics,” New Bulgarian University, November 14, 2014

Цветков, Пламен. Под сянката на Сталин и Хитлер. Т. I. Началото на Втората световна война. София: Издателство на НБУ, 2014.
Tzvetkov, Plamen. Under the Shadow of Stalin and Hitler. Vol. 1. The Beginning of World War II. Sofia: New Bulgarian University Publishing House, 2014.

Юбилейна научна конференция по случай на 20-годишнината на департамент „История“ „Под знака на музата Клио“. НБУ, 29 май 2015 г.
Jubilee Scholarly Conference Held of the Occasion of the 20th Anniversary of the History Department “Under the Aegis of the Muse Clio,” New Bulgarian University, May 29, 2015.

Междудепартаментен семинар „Четем Вера Мутафчиева“. 16 февруари 2015 г.
Interdepartmental Seminar “Reading Vera Mutafchieva,” February 16, 2015.

Цветков, Пламен. Под сянката на Сталин и Хитлер. Т. II. Европейската демокрация пред унищожение. София: Издателство на НБУ, 2014.
Tzvetkov, Plamen. Under the Shadow of Stalin and Hitler. Vol. 2. European Democracy Facing Destruction. Sofia: New Bulgarian University Publishing House, 2014.

Национална научна конференция „Цивилизационни диалози“. Созопол, 21-23 септември 2015 г.
TNational Scholarly Conference “Civilizations Dialogues,” Sozopol, September 21-23, 2015.Copyright © 2018. All Rights Reserved.
NBU nbu