РОЛЯ НА МЕДИИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНФЛИКТИас. д-р Росен К. СтояновГоляма част от новините се градят на основата на отразяването на различни конфликти. Съставянето на програмната схема в медиите задължително акцентира на отразяването на международната обстановка, която от своя страна, за добро или лошо, много често е изпъстрена с различни по произход и значение конфликти.
Като отразява събитията, медията се намесва в конфликта като го анализира, в опит да отдели верните от неточните или лъжливи данни, и да даде информация за различните мнения и позиции в своите емисии.[1]
Въпросът е дали може да се избегне подобна нехарактерна за медиатора роля. От една страна, и журналистът и медията спомагат за поставянето на дневен ред на въпроси от взаимно значение за конфликтните страни, с което подкрепят осъществяването на връзка между тях и възможността да се чуят една друга. Журналистите обаче не могат да помогнат при практическото разрешаване на несъгласията – те по-често наблягат на различията в двете страни. Докато, от друга страна, медията може да бъде проводник и да окуражи комуникацията между конфликтуващите страни. Например, по време на Войната в залива (1991 г.), президентът на САЩ – Джордж Буш и водачът на Ирак Саддам Хюсеин използват емисиите на СНН, за да следят изявленията и да си отговарят един на друг.[2] По този начин медията играе роля на третата страна в подобни международни конфликти и можем да я определим като “квази-медиатор” – една неофициализирана, но често успешна формула.
Едно от задължителните, но все по-трудно изпълними условия, е в ролята си на посредник, медията да бъде независима и безпристрастна. За да бъде и ефективна като посредник, медията е необходимо и да предугажда бъдещи конфликти, както и нарастването на напрежението. И то – на най-ранен етап. Още един пример: Тед Копел (АBC, 1988 г.) – палестинският говорител г-жа Ханан Ашрауи, получава право на глас, уважение и признание като личност по време на телевизионните дебати между палестинци и израелци. Именно тези дебати поставят началото на бъдещи официални срещи и разговори между двете страни. [3]
Задача на медиите може да бъде както популяризирането на принципите на правата на човека, морални норми, така и създаване на правила за неизлъчване или контролирано излъчване на информация и данни, застрашаващи общественото и лично здраве.
Медиите могат да привлекат вниманието върху възникващи конфликти (ранно предупреждение) или евентуални конфликтни зони и проблематики като по този начин определено могат да упражняват натиск върху зараждащият се или вече фактически разгръщащ се конфликт. Пример в това отношение може да бъде популяризирането и подпомагането на мироопазващи операции. Уолтър Кронкайт посредничи между Ануар Садат и Менахен Бегин като подготвя възможността за бъдещото историческо посещение на Садат в Израел през 1977 г.
Образователната роля на медията по отношение на интереси, идеи, ценности, дори стереотипи, би помогнала за по-доброто разбиране и от двете страни на другата позиция като по този начин се отрича насилието и конфликтността. Медиите могат да сътрудничат за промяна на стереотипни нагласи и да прокламират хуманизма. Те дават и представа за съществуващи методи и обучават в похвати, вече намерени решения и рецепти.
Медията сама по себе си може да зададе рамки и да очертае граници, в които един или друг, поддаващ се на тълкуване конфликт, да бъде разрешен. Може да спомогне за препрограмирането и преподреждането на приоритетите, както и да формулира и да проиграе възможни решения като:
 • утвърждаване и укрепване на моралните ценности;
 • постигане на баланс на мненията. Възможност чрез медията да се създаде или възвърне доверието към определен лидер;
 • да се запознаят и привлекат на адекватната страна опонентите чрез дейности, изграждащи взаимно доверие.
Заедно с това медията определя, създава образ и много често – дори задълбочава конфликта – чрез избора, кое да се отрази и кое не, чрез информацията, която се пропуска, и не на последно място – чрез източниците, които се използват, както и поради собствената си програмна схема, предпочитания или ограничения от друг характер (политическо вмешателство, икономически или други специални интереси). Всичко това поставя проблемът за съществуването на обективност на информацията и за това, не е ли тази обективност едно напълно неоправдано понятие. Защото действителността се представя, а не се отразява.
Медията може да пренебрегне някои екстремистки, популистки и поляризирани тежнения. Тази възможност обаче притежава двойнствен потенциал – ефектът от нея може да има много сериозни последици, ако бъде употребен, без да се съзнава силата на медията или, ако бъде използван недобросъвестно.
Точната представа за собствените възможности и техниките, които трябва да се прилагат, е и гаранция за постигането на максимални резултати. Основните възможности са:
 • осъществяване на комуникация между страните, като целта е да се разбере мнението на опонента;
 • медиите могат да бъдат в ролята на формулиращ проблемите и възможностите посредник (при положение, че преговорите достигнат до задънена улица);
 • убеждаване; извеждане на преден план на най-атрактивната част от предложенията на опонента; заплашване с оттегляне от ролята си на медиатор; дори да използва някакви стимулиращи похвати, бонуси за една или за двете страни в конфликта.[4]
 • самата медия е способна да манипулира опонентите така, че те да постигнат разрешение.
Медията дава и възможност за забавяне на отговорите като по този начин подтиска напрежението и дава възможност за по-добро осмисляне и намиране на адекватните решения.
Особено характерен е примерът с Интернет – по време на конфликти, диаспората (на конкретната националност) по света, в стремежа си да получи допълнителна, обективна или не информация, увеличава многократно интереса си именно към тази комуникационна среда. По време на бомбардировките над Белград например, се съобщава за стотици хиляди посетители на Интернет сайтове, отразяващи конфликта и даващи информация за случващото се.[5]
Може да се твърди с голяма доза увереност, че Интернет е особено ефективно комуникационно пространство по отношение на търсене и намиране на средството за антидържавна, антиинституционална и т.н. пропаганда. В никоя медия преди не е съществувало толкова и такова демократично пространство. В голямата си част предлаганата информация от Интернет сайтовете за събитията в Чечня, Югославия или Албания например е, ако не обективна, то поне по-освободена от институционални, финансови и политически задръжки, цензура или други ограничения.
Освен това онлайн (Интернет) медиите дават възможност т.нар. конфликти от втора ръка да получат по-голяма популярност по света. Тези второстепенни конфликти е особено трудно да бъдат отразявани по вече наложения от CNN метод, най-малкото поради няколко причини. А те са – необходимостта от скъпоструващо техническо осигуряване; създаване на нормална работна обстановка (сигурност за персонала, материална и физическа обезпеченост); и не на последно място – колкото и да е странно – определянето на някои конфликти за неприоритетни за САЩ.
Интернет източниците, особено в частта си, отразяваща определените по-горе като втора ръка международни конфликти, се използват в по-голяма степен от изследователи, международни институции, разузнаване, журналисти и т.н. Тази аудитория определено можем да наречем своеобразен Интернет елит. Въпреки не особено видимата роля, която тези сайтове и тази медия като цяло оказват на засегнатите страни, на местното население (липса на технически достъп, липса на нужните познания и умения и т.н.), публикациите в и употребата на Интернет са в помощ и дават допълнителна информация на хората, които вземат политическите решения (от англ.ез. – decision-makers).
Демократичните идеали и принципите за независимост на медиите се оказват  особено слаби аргументи, когато на дневен ред е поредният конфликт и особено, ако аудиторията, публиката, избирателите, гражданите са разгневени от последната атака и са изпълнени от страх пред опасността от вероятната следваща атака. Превърналата се в световна, в глобална войната срещу тероризма, последната война на човечеството, принуждава всеки и всички да вземат страна. По-обезпокоителното е, че вече не е възможно медиите да не бъдат въвлечени в този процес, а следователно и подложени на огромния натиск на отговорностите, на задълженията и на ограниченията да вземат страна. А това вече не би било нито професионално, нито морално, нито обективно.
Необходимостта от създаване на ясна представа за възможностите и функциите, които могат да предоставят и приемат медиите в процеса на превенция и предотвратяване, както и на разрешаване на конфликтите може да доведе до създаване на точна схема, основана както на теоретични постановки, така и на постигнати вече практически резултати.
Разбира се, и в момента съществуват практики, основани предимно на журналистически похвати – отразяване, коментар, анализ и т.н., които могат да се съотнесат към отношенията комуникация/конфликт или медия/конфликт. Налице е обаче нуждата от допълнително доказване на превантивната им роля, от целенасочени действия в тази насока, от обучение и перспективно аналитично отношение към конфликтите. Необходимо е още създаване не само на представа за състоянието на проблема, но и на визия за неговото развитие. Като основни похвати, техники, дейности и роли на медиите в международните конфликти, могат да се определят следните практически действия:
 • Отразяване – основно задължение на съвременните медии е постоянното развитие на високите технологии в бранша, което ще позволява да се предоставя информация онлайн за всички събития, обхващайки все по-голяма територия от земното кълбо;
 • Обучение – една от основните характеристики на медията може и се превръща в приоритет, който служи за предварително опознаване не само на проблемните и конфликтни точки, но и на Другия – на неговите традиции, навици, обичаи, закони;
 • Изграждане на доверие – като определящо в отношенията между конфликтните страни и посредническата роля на медиите, създаването на взаимно доверие, е може би основният фактор за осъществяването на първоначалния контакт и пълноценен разговор;
 • Ограничаване на погрешното възприемане – медиите са възможно най-добрият канал за осъществяване на контрол върху същността на информацията и в тази им роля е заложена възможността да влияят върху формата и съдържанието й, като по този начин се доведат до минимум погрешното приемане на сигнали или погрешното интерпретиране на подадените съобщения;
 • Анализиране същността на конфликта – съвременните информационни технологии са достъпни вече не само за специализираните институции, но и за все по-голям брой аудитории. Посредством тях медията може успешно да упражнява ролята си на обективен анализатор и интерпретатор на конфликтите;
 • Демитологизиране и дешаблонизиране на конфликтуващите страни – често основният проблем в отношенията между отделни индивиди, институции и държави е стереотипизирането, създаването на предварително неверни или изкривени представи за отсрещната страна, както и атрибуирането на голям брой очаквания или качества;
 • Точно определяне на приоритетите на участниците в конфликта – създаването на ясна представа за интересите и възможностите за маневриране на отделните играчи е предпоставка за намиране на добри решения и компромисни варианти в процеса на разрешаване на комплицирани ситуации;
 • Създаване на възможност за своеобразно разреждане на напрежението – в определена ситуация е възможно медията да  е единственият отдушник на социалното, междуетническото или международно напрежение; по този начин е възможно конфликтността да се пренесе или запази единствено на екрана (на медията);
 • Осигуряване на възможност за създаване на паритет в интересите и печалбите – медиите, веднъж приети в ролята им на добър парламентьор и определили с тяхна помощ основните приоритети и интереси, е възможно да постигнат определено равновесие или паритет на резултатност и компромис;
 • Точно ограничаване и дефиниране на конфликтните точки – стига да се осъществи контакт между конфликтуващите страни чрез медиите, начертаването на конкретните проблемни зони и преследването на целта за по-нататъшното им разрешаване, се превръщат в една добра перспектива;
 • Запазване на достойнството и създаване на единно мнение – обединяването на всяка от страните около консенсусно компромисно мнение е възможно и чрез намесата на средствата за масова комуникация; тази си дейност те могат да упражнят не само на местно и на национално ниво, но и в международен план;
 • Намиране на изход/решение на конфликтната ситуация – в крайна сметка всички усилия трябва да са насочени към намиране на оптималния за всички изход, с най-малко загуби и щети.
Това са само част от основните роли, които медиите могат да играят в конфликтното политическо пространство.
В заключение може да се обобщи и несъмнената нужда от установяване на – да я наречем – своеобразна стратегическа практика на говоренето, медиирането на конфликта, като за социална реалност и житейска характеристика, като естествено състояние в човешките и междугрупови отношения. А оттам и за възможността проблемите и конфликтите не само да се регулират, да се превенират и да се разрешават, но дори и да се случват все повече, а защо не и само в полето на средствата за масова комуникация.
От своя страна, комуникацията е и ще бъде и по-нататък запълваща - да го наречем, “междинното поле” в отношенията между конфликтуващите, а защо не и идеалният посредник.
Приоритетното занимание с проблематиката ще доведе и до създаване на специфични институции, чиято единствена насоченост ще бъде медийното конфликтуване и/или комуникационните конфликти.
Използвана литература
[1] Schudson, M. Advertising, The Uneasy Persuasion: Its Dubious Impact on American Society. - New York : Basic Books, 1984.

[2] Glaser, Tanya. The Media is Mediator. Conflict Resolution Notes. // Conflict Research Consortium, Vol. 11, Sept 1993, № ., 1998 (summary)

[3] Пак там.

[4] Zartman, W., Touval, S. International Mediation in the Post-Cold War Era in Managing Global Chaos / Eds. Chester Crocker, Fen Hampson and Pamela Aall. - Washington, D.C. : US Institute of Peace Press, 1966.

[5] Stroehlein, A. The Propagandists of War. Is there space for objective reporting in global conflict? 2002; http://www.mediapeace.org,  12.01.2003.

[6] Manoff, Robert K. Potential media roles in conflict prevention and management. The Hirondelle Foundation’s Conference on the Media and Conflict. // Crosslines magazine. 1997.