Дял първи. Езикознание

ОТНОВО ЗА СЪДБАТА НА КОНЮНКТИВНИЯ ФУТУРУМ В ИСПАНСКИЯ ЕЗИК
Мария Китова-Василева
(Нов български университет)
НЕНОРМАТИВНА ЕПЕНТЕЗА НА ВОКАЛНА И КОНСОНАНТНА ДЪЛЖИНА В УСТНАТА РЕЧ НА ФРЕНСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Веска Кирилова
(Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”)
ТЕКСТОЛИНГВИСТИКАТА КАТО ЕЗИКОВЕДСКА ДИСЦИПЛИНА
Мария Ладовинска
(Нов български университет)
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ ИТАЛИАНСКИ ЗАЕМКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Таня Топалова
(Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”)
МЕТАФОРИЗАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛЕКСИКА В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИСКУРС: ВОЕННИТЕ ТЕРМИНИ В БЪЛГАРСКИЯ И РУСКИЯ ЕЗИК
Десислава-Девора Атанасова
(Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)
ТЕРМИНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО В ОБЩИТЕ ТЪЛКОВНИ РЕЧНИЦИ
Борислав Георгиев
(Нов български университет)
UNICIDAD E IDIOSINCRASIA DE LAS PRODUCCIONES LINGÜÍSTICAS EN EL ÁMBITO DE LA LINGÜÍSTICA FORENSE
Мария Спасова
(Нов български университет)

Дял втори. Теория и практика на превода

МУЗИКАТА – ДУХОВНА РОДИНА: СТИХОТВОРЕНИЕТО „FLÖTENSPIEL“ ОТ ХЕРМАН ХЕСЕ В БЪЛГАРСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Антоанета Димитрова
(Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)
ЗА ПРЕВОДА НА ПОЕЗИЯ НА ИБЕРИЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПРЕЗ XIII – XIV В.
Венета Сиракова
(Нов български университет)

Дял трети. Методика на обучението по съвременни езици

LOS TEXTOS LITERARIOS EN LAS CLASES DE E/LE
Магдалена Караджункова
(Нов български университет)
ЗА „ТРУДНАТА” НЕМСКА ГРАМАТИКА
Янка Коева
(Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”)
ТЕКСТОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В АКАДЕМИЧНАТА РАБОТА
Нели Митева
(Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”)
ВИДОВЕ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ
Цветелина Господинова
(Нов български университет)
ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ НА КОМПЮТРИЗИРАНОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
Милен Шипчанов
(Нов български университет)
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
Цветелина Господинова
(Нов български университет)

Дял четвърти. Литература и култура

НОВАТОРСТВО В НОВЕЛИТЕ НА ПСЕВДО-СЕРМИНИ (ХV ВЕК)
Петя Петкова-Сталева
(Нов български университет)
SILSIE – L’HISTOIRE D’UN ADIEU
Златороса Неделчева-Белафанте
(Пловдивски университет "Паисий Хилендарски")
Civitas humana adversus civitatem divinam
Доротея Валентинова
(Институт за исторически изследвания, БАН; УниБИТ)